தமிழ் மீன் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL FISH GLOSSARY

 

A - வரிசை

AMBLYGASTER CLUPEOIDES - கீரிமீன் சாளை

ANCHOVIES - நெத்திலி மீன்

 

B - வரிசை

BABY SHARK - பால் சுறா

BARBER'S KNIFE - அம்பட்டன்வாளை/சொட்டைவாளை

BARILLIUS GATENSIS - ஆட்கான்டி

BARRACUDA - சீலா மீன்

BLOTCHED CROAKER - கோரோவா

BROADFIN SHARK - கோர சுறா

BUTTER FISH - விறால் மீன்

 

C - வரிசை

CAT FISH - கெளுத்தி மீன்

CHANNA MARULIUS - அவிரி

CHITALA CHITALA - அம்புட்டன் வாழ

CIRRHINUS CIRRHOSUS - வெள்ளை அரிஞ்சான்

CLUPEA ILISHA - ஆற்றுல்லம்

COD - பன்னா மீன்

COROMANDEL FLYING FISH - கோலா

CUTTLEFISH - கனவாய் மீன்

 

D - வரிசை

DACTYLOPTERUS ORIENTALIS - ஆனதும்பி

DIPLOPRION BIFASCIATUM - அனுவ மீன்

 

E - வரிசை

EEL - விலாங்கு மீன்

ENCHELIOPHIS HOMEI - வெள்ளி அரிஞ்சான்

ETROPLUS SURATENSIS - உடுப்பாத்தி

 

F - வரிசை

 

G - வரிசை

GOLDBOND GOLD FISH - நாவர மீன்

GYMNURA POECILURA - அத்வாணி திருக்‍கை

 

H - வரிசை

HALIBUT - போத்தா மீன

HEMIPRISTIS ELONGATA - அடுக்குப்பல் சுறா

HIRUNDICHTHYS COROMANDELENSIS - கோலா

 

I - வரிசை

 

J - வரிசை

JELLY FISH - இழுது மீன்.

 

K - வரிசை

KING FISH - வஞ்சரம் மீன்

 

L - வரிசை

LAMIOPSIS TEMMINCKII - கோர சுறா

LEATHER SKIN - தீரா மீன்

LITTLE TUNNY - சூரை மீன்

LIZA - அவிலி, அவீலீ

LOBSTER - சிங்கி இறால்

 

M - வரிசை

MALABAR TREVALLY - பாரை மீன்

MENE MACULATA - அம்பட்டன்கத்தி

MONOCANTHUS MONOCEROS - அப்பைக்கொவ்வை

MONOCANTHUS SCRIPTUS - ஊமைக்கிளாத்தி

MULLET - கெண்டை மீன்

 

N - வரிசை

NIBEA MACULATA - கோரோவா

NOTOPTERUS KAPIRAT - அம்பட்டன்வாளை/சொட்டைவாளை

NOTOPTERUS NOTOPTERUS - அம்பட்டன் கத்தி

 

 

O - வரிசை

 

P - வரிசை

PARROT FISH - கிளி முக்கு மீன்

PISTANACHUS SEPHEN - அதவாழன் திருக்‍கை

PLOTOSUS CANIUS - ஆக்கணாங்கெளிறு

POMFRET - வாவல்

 

Q - வரிசை

 

R - வரிசை

RASTRALLIGER KANAGURTA - அகலை

RED SNAPPER - சங்கரா மீன்

RHICODON TYPUS - அமீனீ உளுவை

RIBBON FISH - வாலை மீன்

 

S - வரிசை

SARDININA LONGICEPS - பேய்ச் சாலை

SARDINE - சாலை மீன்

SAW FISH - கோலா மீன்

SCOPLOPSIS TAENIOPTERUS - கும்டுல்

SEA BASS - கொடுவா மீன்

SHARK - சுறா மீன

SMELT - கெலங்கா மீன்

SPADE FISH - சீப்பு திரட்டை மீன

SQUID - ஊசிக் கணவாய்

SWORD-FISH - வாளை மீன்

 

T - வரிசை

TERAPON JARBUA - கீச்சான்

THRYSSA MALABARICA - அடுப்பு பொறுவா

TIGERFISH - கீச்சான்

TRIACANTHUS STRIGILIFER - கிளாத்தி/கிழாத்தி

 

U - வரிசை

UMBRINA MACROPTERA - ஆனைக்கற்றலை

 

V - வரிசை

 

W - வரிசை

 

X - வரிசை

 

Y - வரிசை

YELLOW TUNA - கீரை மீன்

 

Z - வரிசை

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

ENGLISH-TAMIL COMMON DICTIONARY

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு திங்கட்கிழமை, 29 விடை-ஆடவை, 2010 Free Web Counter