தமிழ் குடிபெயர்வு அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL IMMIGRATION GLOSSARY

 

A - வரிசை

ASYLUM - புகலிடம்

 

B - வரிசை

 

C - வரிசை

CUSTOMS - சுங்கம், ஆயம்

CUSTOMS DECLARATION - சுங்கச் சாற்றுரை, ஆயச் சாற்றுரை

CUSTOMS DUTY - சுங்கத் தீர்வை, ஆயத் தீர்வை

 

D - வரிசை

DECLARATION - சாற்றுதல்

DEPORT, DEPORTATION - நாடுகடத்து, நாடுகடத்தல்

 

E - வரிசை

EMIGRATION - குடியேறல்

 

F - வரிசை

 

G - வரிசை

 

H - வரிசை

 

I - வரிசை

IMMIGRATION (ENTRY) - குடிநுழைவு

 

J - வரிசை

 

K - வரிசை

 

L - வரிசை

 

M - வரிசை

MIGRATION - குடிபெயர்வு

 

N - வரிசை

NATIONALITY - நாட்டினம்

 

 

O - வரிசை

 

P - வரிசை

PASSPORT - கடவுச்சீட்டு

PORT OF DEPARTURE - குடியேறிடம்

PORT OF ENTRY - குடிநுழைவிடம்

 

Q - வரிசை

 

R - வரிசை

REFUGEE - அகதி

 

S - வரிசை

 

T - வரிசை

 

U - வரிசை

 

V - வரிசை

VISA - விசைவு

 

W - வரிசை

 

X - வரிசை

 

Y - வரிசை

 

Z - வரிசை

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

ENGLISH-TAMIL COMMON DICTIONARY

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு வியாழன், 17 டிஸம்பர், 2006 Free Web Counter