தமிழ் கணிதம் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL MATHEMATICS GLOSSARY

 

A - வரிசை

ABACUS - மணிச்சட்டம்

ABCISSA - கிடைத் தொலைவு

ABELIAN GROUP - அபீலியன் குலம்

ABERRATION - பிழர்ச்சி

ABOVE BOUNDED - மேல்வரம்புடையது

ABRIDGE NOTATION - சுருக்கக் குறிமானம்

ABSOLUTE CONVERGENCE - தனி ஒருங்கல்

ACUTE ANGLE - குறுங்கோணம்

ADJACENT ANGLE - அடுத்துள்ள கோணம்

ADJACENT SIDE - அடுத்துள்ள பக்கம்

ADJOINT, ADJOINT MATRIX - உடனிணைப்பு, உடனிணைப்புக் அணி

ADJUSTED DIFFERENCE - சருசெய்த வேறுபாடு

AFFINE - கேண்மை

AFFINE PLANE - கேண்மைத் தளம்

AGGREGATION - திரள்வு

ALGEBRA - இயற்கணிதம்

ALGEBRAIC SUM - இயற்கணிதக் கூட்டுத்தொகை

ALTITUDE - குத்துயரம்

AMBIGUITY - ஈரடி

APOGEE - சேய்மைநிலை

APOSTERIORI - பிற்கணிப்பு

ARITHMETIC MEAN - கூட்டுச் சராசரி, கூட்டிடை

ARITHMETIC PROGRESSION/SERIES - கூட்டுத் தொடர்

ASCENDING ORDER - ஏறுவரிசை

ASYMPTOTE - அணிகுகோடு

AUTO-CORRELATION - தன் ஒட்டுறவு

 

B - வரிசை

BACKWARD DIFFERENCE - பின்னோக்கு வேறுபாடு

BALLISTIC CURVE - எறிபொருள் வளைவு

BASE, BASE 2 - அடிப்படை, இரண்டு அடிப்படை

BASE OF A LOGARATHM - மடக்கையடி

BASE VECTOR - அடிப்படைத் திசையன்

BASIS - அடுக்களம்

BASIS VECTOR - அடுக்களத் திசையன்

BINOMIAL - ஈருறுப்பு

BINOMIAL COEFFICIENT - ஈருறுப்புக் கெழு

BINOMIAL DISTRIBUTION - ஈருறுப்புப் பரவல்

BINOMIAL OPERATION - ஈருறுப்புச் செயலி

BISECTOR - சமவெட்டி

BOUNDARY CONDITION - வரம்புநிலைக் கட்டுப்பாடு

BOUNDED FUNCTION - வரம்புறுச் சார்பு

BOUNDED SET - வரம்புறுக் கணம்

BIVARIATE DISTRIBUTION - இருமாறிப் பரவல்

 

C - வரிசை

CARDIOID - நெஞ்சுவளை

CHAIN RULE - சங்கிலி விதி

CHARECTERISTIC (OF A LOGARATHM) - (மடக்கை) முழுவெண்

CIRCUMSCRIBED CIRCLE - வெளிச்சுற்று வட்டம்

CIRCUMSCRIBED POLYGON - வெளிவரைவுறுப் பலகோணம்

CLOSED INTERVAL - அடைத்த இடைவெளி

COAXIAL CIRCLES - பொது அச்சு வட்டங்கள்

COAXIAL SPHERES - பொது அச்சுக் கோளங்கள்

COLLINEAR, COLLINEARITY - நேர்க்கோடமை, நேர்க்கோடமைவு

COLLISION - மோதுகை

COMBINATION - சேர்வு, சேர்மானம்

COMMON FACTOR - பொதுக் காரணி

COMMUTATIVE LAW (OF ADDITION, MULTIPLICATION ETC.) - (கூட்டல், பெருக்க போறவையின்) பரிமாற்று விதி

COMMUTATION GROUP - பரிமாற்றுக் குலம்

COMMUTATIVE LAW (OF ADDITION, MULTIPLICATION) - (கூட்டல், பெருக்கல்) பரிமாற்றல் விதி

COMPACT SET - இறுகியக் கணம்

COMPASS (GEOMETRY) - கவராயம்

COMPLEX NUMBER - சிக்கலெண்

COMPLEX VECTOR SPACE - சிக்கலெண் திசையன் வெளி

COMPONENDO ET DIVIDENDO - கூட்டல் கழித்தல் விகிதச் சமம்

CONJUGATE (ROOT, PLANE, MATRIX ETC.) - இணையிய(ம்) (மூலம், தளம், அணி, போறவை)

CONTINUOS FUNCTION - தொடர்ச்சியான‌ சார்பு மாறி

CONTINUOS VARIABLE - தொடர்ந்த மாறி

COORDINATE - ஆயம்

CORRELATION (COEFFICIENT) - ஒட்டுறவு (கெழு)

COS(INUSOIDAL), COSINE - துணைச்செவ்வளை(வு)

COSET - துணைக்கணம்

CURL - சுருட்டை

CURVATURE - வளைமை

CURVE - வளைவு

 

D - வரிசை

DECAGON - பதின்கோணம்

DECIMAL NUMBER SYSTEM - பதின்ம எண்முறை

DEGREE OF FREEDOM - உரிமை அளவெண்

DEL OPERATOR - வகைமம், வகைம இயக்கி - ∇ ≡ i (∂)/∂x) + j (∂)/∂y) + k (∂)/∂z); இங்கு x, y, z என்பது செவ்வக ஆயமுறை (rectangular coordinate system) ஆயங்கள்

DENOMINATOR - (பின்னப்)பகுதி, (பின்னக்)கீழெண்

DETERMINANT - அணிக்கோவை

DETERMINISTIC - உறுதிப்ப‌டு நிலை

DIAGONAL - மூலைவிட்டம்

DIAGONALLY OPPOSITE - மூலைவிட்டமெதிர்

DIAMETRICALLY OPPOSITE - விட்டமெதிர்

DIE - பகடை

DIFFERENTIATION - வகையீட்டல்

DIFFERENTIAL CALCULUS - வகையீட்டு நுண்கணிதம்

DIRECTRIX - இயக்குவரை

DIVISOR - வகுஎண், வகுத்தி

DISCRIMINANT - பண்புகாட்டி

DISJOINT SET - வெட்டாக்கணம்

DIVIDED BY (EG. 5 / 5) - அரன, வகுத்தல் (உதா. 5 அரன 5 சமன் 1, 5 வகுத்தல் 5 சமன் 1)

DIVERGENCE - விரிதல் - ஒரு திசையன் புலத்தின் குறிப்பிட்டப் புள்ளியில் உள்ள சுருக்கம் அல்லது விரிவின் அளவி; எ.டு. சூடேற்றபடும் காற்று விரியும் போது அதன் 'விரிதல் நேரமம் (positive) ஆகும்; வெப்பமாறும்போது சுருக்கத்தால் அதன் விரிதல் எதிர்மம் (negative) ஆகும்; விரிதல் அடர்த்தியின் மாற்றம் என கருதலாம்; வரையறைவு : div v ≡ ∇ . v = ∂vx/∂x + ∂vy/∂y + ∂vz/∂z

DUAL - இருமம்

 

E - வரிசை

ECCENTRICITY - மையப்பிறழ்வு

EXPECTATION - எதிர்ப்பார்ப்பு - ஒரு சோதனையின் அனைத்து நிகழக்கூடிய விளைவுகளின் சராசரி நிகழ்தகவு (mean probability of all outcomes);

EXPONENTIAL - அடுக்குக்குறி (வீதம்)

EXPONENTIAL SERIES - அடுக்குக்குறித் தொடர்

 

F - வரிசை

FRUSTRUM - அடிக்கண்டம் - ஒரு கூம்பு (cone), கூம்பகம் (pyramid) அல்லது கோளம் (sphere) இரு இணைத்தளங்களால் (parallel planes) வெட்டப்பட்டிருப்பின், அவ்விருத்தளங்களுக்கு இடையே அமைந்தப் பகுதி

FREQUENCY - மீடிறன், மீள்திறன், நிகழ்வெண், நிகழ்வு

 

G - வரிசை

GENERATING FUNCTION - பிறப்பிக்கும் சார்பு

GEOMETRIC MEAN - பெருக்குச் சராசரி, பெருக்கலிடை

GEOMETRIC PROGRESSION/SERIES - பெருக்குத் தொடர்

GRADIENT - சரிவு - இந்த திசையளவு ஒரு திசையன் புலத்தின் பெருமமான அதிகரிப்பின் திசையில் நோக்கி இருக்கும்; வரையறைவு : grad f = ∇f ≡ (∂f/∂x) i + (∂f/∂y) j + (∂f/∂z) k

GREATEST COMMON FACTOR (GCF) - மீப்பெரு பொதுக் காரணி

 

H - வரிசை

HARMONIC MEAN - இசையிடை, இசைச்சராசரி

HIGHEST COMMON FACTOR (HCF) - மீப்பெரு பொதுக் காரணி

HISTOGRAM - செவ்வகப்படம்

HYPOTNEUSE - செம்பக்கம்

 

I - வரிசை

IF AND ONLY IF - இருந்தால் மட்டும்

IMAGINARY NUMBER - கற்பனை எண்

IMAGINARY ROOT - கற்பனை மூலம்

INCENTER - உள்மையம்

INDEPENDENT VARIABLE - சார்பில்லா மாறி, சார்பற்ற மாறி

INDUCTION - உய்த்தறிதல்

INEQUALITY - சமனிலி

INFINITE - கந்தழி, முடிவிலி

INFLEXION - மாறிடம் - ஒரு வளைவின் வளைமை, அதாவது சாய்வின் கதிர்வு மாறும் இடம்

INPROPER FRACTION - தகாப்பின்னம்

IMPROPER INTEGRAL - முறையிலாத் தொகையீடு

INSCRIBED CIRCLE - உள்தொடு வட்டம்

INSCRIBED POLYGON - உள்வரைவுப் பலகோணம்

INTEGRAL CALCULUS - தொகையீட்டு நுண்கணிதம்

INTEGRATION - தொகையீட்டல்

ITERATION - மறுசெய்கை

ITERATIVE PROCESS - மறுசெய்கை முறை

 

J - வரிசை

JOINT PROBABILITY - கூட்டு நிகழ்தகவு

 

K - வரிசை

 

L - வரிசை

LATTICE - கூடமைப்பு

LEADING DIAGONAL - தலைமை மூலைவிட்டம்

LEAST COMMON MULTIPLE (LCM) - மீச்சிறு பொது மடங்கு

LINEAR TRANSFORMATION - நேரியல் உருமாற்றம்

 

M - வரிசை

MAGNITUDE - பருமை

MAPPING - கோர்ப்பு

MATHEMATICAL MODEL - கணித மாதிரி

MAXIMA - பெருமம்

MEAN - இடை, சராசரி

MEDIAN - இடையம், அரைமம்

MEDIAN (AGE, INCOME, PRICE ETC) - இடைநடு

MEDIAN (TRIANGLE) - நடுக்கோடு

MINIMA - சிறுமம்

MINUS (EG 2 MINUS 2) - சய, கழித்தல் (உதா. 2 சய 2 சமன் 0, 2 கழித்தல் 2 சமன் 0)

MINUS (EG -2) - எதிர்ம (எ.டு. எதிர்ம 2)

MODE - ஆகாரம்

MULTINOMIAL COEFFICIENT - பல்லுறுப்புக் கெழு

 

N - வரிசை

n-th ROOT - n-ஆம் படி மூலம்

NEGATIVE NUMBER - எதிர்ம எண்

NULL SET - வெற்றுக் கணம்

NUMERATOR - (பின்னத்)தொகுதி, (பின்ன)மேலெண்

 

 

O - வரிசை

ODD - ஒற்றைப் படை

ODD FUNCTION - ஒற்றைப்படைச் சார்பு

ODDS AGAINST - பாதக விகிதம்

ODDS IN FAVOUR - சாதக விகிதம்

ONE-TO-ONE CORRESPONDENCE - ஒன்றுக்கொன்றான இயைபு

OPTIMAL VALUE, OPTIMUM - உகம மதிப்பு, உகமம்

ORIENTATION - திசைப்போக்கு

ORTHOCENTER - செங்கோண மையம், செங்குத்து மையம்

ORTHOGONAL - செங்கோண, செங்குத்து

ORTHOGONALITY - செங்குத்துமை

 

P - வரிசை

PARAMETER - கூறளவு, பண்பளவு

PARALLELOGRAM - இணைகரம்

PARALLELOPIPED - இணைகரத் திண்மம்

PERIGEE - அண்மைநிலை

PERPENDICULAR - செங்குத்து, செங்குத்தான

PERPENDICULAR BISECTOR - செங்குத்துச் சமவெட்டி, செங்குத்து இருசமவெட்டி, செங்குத்திருசமவெட்டி

PARTICULAR SOLUTION - சிறப்புத் தீர்வு, குறிப்பிட்டத் தீர்வு

PERMUTATION - வரிசைமாற்றம், வரிசைவகுதி

PLANE - தளம்

PLANE GEOMETRY - தளவடிவியல்

PLUS (EG. 5 + 5) - சய, கூட்டல் (உதா. 5 சய 5 சமன் 10), 5 கூட்டல் 5 சமன் 10)

PLUS (EG. +5) - நேர்ம (எ.டு. நேர்ம ஐந்து)

POLYGON - பலகோணம்

POLYHEDRON - பன்முகி

POLYNOMIAL - அடுக்குக்கோவை, பல்லுறுப்புக்கோவை

POSITIVE NUMBER - நேர்ம எண்

POSITIVE ROOT - நேர்ம மூலம்

PRIME ELEMENT - பகா உறுப்பு

PRIME NUMBER - பகா எண், வகுபடா எண்

PRIME FACTOR - பகாக்காரணி

PRIMITIVE - தொடக்கநிலை

PRIMITIVE POLYNOMIAL - தொடக்கநிலை அடுக்குக்கோவை

PROBABILITY - நிகழ்தகவு

PROBABILITY DENSITY - நிகழ்தகவு அடர்த்தி

PROBABILITY DENSITY FUNCTION - நிகழ்தகவு அடர்சார்பு

PYRAMID - கூம்பகம்

 

Q - வரிசை

QUADRANT - காலணை

 

R - வரிசை

RANDOM VARIABLE - சமவாய்ப்பு மாறி

RANGE - வீச்சு

RATIONAL NUMBER - விகிதமுறு எண்

RECTANGULAR COORDINATES - செவ்வக ஆயங்கள்

ROUNDING OFF - முழுதாக்கல்

ROW - நிரை

 

S - வரிசை

SCALAR - அளவெண்

SECANT (TRIGNOMETRY) - வெட்டுவளை - வரையறைவு : துணைச்செவ்வளையின் தலைகீழ்; sec ϑ ≡ 1/cos ϑ ≡ செம்பக்கம்/அயற்பக்கம்

SECTION - வெட்டுமுகம்

SECTION PLANE - தள வெட்டுமுகம்

SET - கணம்

SET SQUARE - மூலமட்டம்

SIMULTANEOUS EQUATIONS - ஒருங்கமைச் சமன்பாடுகள்

SIN(USOIDAL), SINE - செவ்வளை(வு) - வரையறைவு : sin ϑ ≡ எதிர்ப்பக்கம்/செம்பக்கம

SINGLE VALUED SET - ஒருமதிப்புச் சார்பு

SINGULARITY - வழுவிடம்

SOLID GEOMETRY - கனவடிவயியல்

SOLUTION - தீர்வு

SLIDE RULE - நழுவுசட்டம்

STANDARD DEVIATION - திட்டவிலக்கல், நியம விலகல் - ஒரு மதிப்புக்கணத்தின் (set of values) பரவல்; வரையறைவு : σ ≡ √{E((X-E(X))²} = √((E(X²)-(E(X))²) = √(var(X), இங்கு E(X) எதிர்ப்பார்ப்பு (expectation), var மாறுபாடு (variance) ஆகும்

SUMMATION - கூட்டல்

SYMMETRIC DIFFERENCE - சமச்சீர் வேறுபாடு

SYMMETRIC EXPRESSION - சமச்சீர்க் கோவை

SYMMETRIC POLYNOMIAL - சமச்சீர் அடுக்குக்கோவை - ஒரு அடுக்குக்கோவை P(X₁, X₂,...., Xn)இல் ஏதேனும் மாறிகளை இடைமாற்றினாலும் ஆதே அடுக்குக்கோவை பெறும் எனில், அதுவே சமச்சீர் அடுக்குக்கோவை ஆகும். ஆதாவது P(Xσ(1), Xσ(2),..., Xσ(n)) = P(X₁, X₂, ..., Xn), இங்கு σ என்பது குறியெண்கள் 1, 2, 3 ஆகியவைகளின் ஏதேனும் வரிசைமாற்றம் (permutation) ஆகலாம்; எடு. X₁³ + X₂³ - 7; 4(X₁²)(X₂²) + (X₁³)(X₂) + (X₁)(X₂³) + (X₁+X₂) ⁴

SURD - விகிதமுறா மூலம்

 

T - வரிசை

TANGENT - தொடுகோடு

TANGENT (FUNCTION OF ANGLE) - தொடுவளை

TANGENT PLANE - தொடுதளம்

TANGENTIAL VELOCITY - தொடுகோட்டுத் திசைவேகம்

TENSOR - பண்புரு

TIMES (EG. 2 TIMES 4, 2x4) - தர, பெருக்கல் (உதா. 2 தர 4. 2 பெருக்கல் 4)

TRAPEZIUM - சரிவகம்

TRAPEZOID - சரிவகத்திண்மம்

TRIGNOMETRY - கோணவியல்

TRUTH TABLE - உண்மை அட்டவணை

 

U - வரிசை

UNCORRELATED - ஒட்டுறவற்ற

UNIFORM DISTRIBUTION - சீரான பரவல்

UNIT VECTOR - அலகுத் திசையன்

UNIVERSAL SET - முழுத்தொகு கணம்

 

V - வரிசை

VECTOR - திசையன்

VECTOR FIELD - திசையன் புலம்

VECTOR SPACE - திசையன் வெளி

VERTICALLY OPPOSITE ANGLE - குத்தெதிர்க் கோணம்

VOLUME INTEGRAL - கனத்தொகையீடு, பருமத்தொகையீடு

 

W - வரிசை

WEAK MAXIMUM - மென் பெருமம்

WEAK MINIMUM - மென் சிறுமம்

 

X - வரிசை

 

Y - வரிசை

 

Z - வரிசை

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

ENGLISH-TAMIL COMMON DICTIONARY

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு காரிக்கிழமை, 17 மேழவிடை, 2020 Free Web Counter