தமிழ் இயற்பியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL PHYSICS GLOSSARY

 

A - வரிசை

ABERRATION - பிறழ்ச்சி

ABRASIVE - தேய்பொருள்

ABSOLUTE - தனி, சார்பிலா

ABSOLUTE ZERO - தனித்த சுழியம்

ABSORBTIVE POWER - உறிஞ்சு திறன்

ACCELERATION - முடுக்கம்

ACCELOROMETER - முடுக்கமானி

ACTION - வினை

ADHESION - ஒட்டுப்பண்பு

ADIABATIC COMPRESSION - வெப்பமாறா அமுக்கம்

ADSORPTION - பரப்புக்கவர்ச்சி, வெளிக்கவரல் - ஒரு நீர்மம் அல்லது திண்மத்தின் மேல்பரப்பில் மற்றொரு பொருளின் அணு/மூலக்கூறு படிதல்

ALTIMETER - உயரமானி

AMPLIFIER - மிகைப்பி

ANALOGY - ஒப்புமை

ANEMOMETER - காற்றுவேகமானி

ANGLE OF CONTACT - தொடு கோணம்

ANGLE OF DEVIATION - விரி கோணம்

ANGLE OF EMERGENCE - விடு கோணம்

ANGLE OF INCIDENCE - படு கோணம்

ANGLE OF PROJECTION - எறிகோணம்

ANGULAR MOMENTUM - வளைவுந்தம்

ANGULAR VELOCITY - கோணத் திசைவேகம்

ANTI-PARTICLE - எதிர்மத் துகள்

ANTI-MATTER - எதிர்மப் பொருண்மை

ANODE - நேர் மின்வாய்

ARC LAMP - மின்வில் விளக்கு

 

B - வரிசை

BALANCE WHEEL - சமச்சக்கரம்

BALANCE POINT - சமநிலை

BALL BEARING - மணித்தாங்கி, மணிப்பொதிகை

BAND GAP - பட்டை இடைவெளி

BANKING (CURVED TRACKS) - வரம்புயர்வு

BAR MAGNET - சட்டக் காந்தம்

BARYON - பளுனி அதிக பாரம் கொண்ட அடிப்படைத் துகள்கள்

BAROGRAPH - பார வரைவி

BAROSCOPE - பாரமானி

BATTERY - மின்கலம்

BEAKER - முகவை

BEATS - துடிப்புகள்

BELL JAR - மணி ஜாடி

BELT - வார்ச்சந்து

BICONVEX LENS - இருகுவி வில்லை

BINDING ENERGY - பிணைப்பாற்றல்

BINDING SCREW - இணைப்புத் திருகாணி

BINOCULAR - இருகண்நோக்கி

BLACK BODY - கரும்பொருள்

BOSON - முழுச்சுழலி

 

C - வரிசை

CAPILLARY ACTION - தந்துகி விளைவு

CHRONOMETER - காலமானி

CLUTCH - விடுபற்றி

COMMUTATOR - திசைமாற்றி

COOLANT - குளிர்வி

CORRESPONDENCE PRINCIPLE - நிகர்மைக் கோட்பாடு

COSMIC RAY - அண்டக் கதிர்

 

D - வரிசை

DEPRESSION - தாழ்வு

DICHROMATISM - இருநிறமை

DIELECTRIC - மின்கடத்தாப் பொருள், மின்கடத்திலி

DIELECTRIC CONSTANT - மின்கடவா எண்

DIELECTRIC LOSS - மின்காப்பிழப்பு

DIELECTRIC RESISTANCE - மின்காப்புத் தடை

DIFFRACTION (LIGHT) - நிறப்பிரிகை

DIFFRACTION (WAVE) - விளிம்பு வளைவு

DIFFUSION, DIFFUSION CURRENT - விரவல், விரவலோட்டம்

DIPOLE MOMENT - இருமுனைத் திருப்புமை

DUCTILE - நீள்மையுடைய, நீட்டுத்தன்மையுடைய

DUCTILITY - நீள்மை, நீட்டுமை, நீட்டுதன்மை

DYNAMIC PRESSURE - இயக்காற்றல்

 

E - வரிசை

EARNSHAW'S THEOREM - எர்ன்ஷா தேற்றம் - காந்த இலகுமம் நிலையான (அதாவது இயக்கமற்ற அல்லது சுற்றாத) நிலைக்காந்தத்தால் பெறுவது இயலாததாகும்; இம்முறைமையில் எப்போதும் நிலைப்பின்மை நீடிக்கும்; சிறுதுளி இடையூறும் கூட இக்கட்டகத்தை நொறுங்கச் செய்யும்

EXTRINSIC SEMICONDUCTOR - வெளியார்ந்தக் குறைக்கடத்தி

 

F - வரிசை

FERMION - அரைச்சுழலி

FLUID - பாய்மம்

FLUX - பாயம்

FREE ELECTRON - தனித்த எதிர்மின்னி, தனித்த மின்னணு

FREQUENCY - அலைவெண், பருவெண்

FRICTION - உராய்வு

FRINGING - வடிம்பாதல்

FOCAL LENGTH - குவிநீளம், குவியத் தொலைவு

FORWARD BIAS - முன்னோக்குச் சாரிகை

 

G - வரிசை

GALAXY - விண்மீன் மண்டலம்/விண்மீன் கூட்டம்/விண்மீன் திரள்

GLUON - ஒட்டுமின்னி/ஒட்டுனி

 

H - வரிசை

HADRON - வல்லியன் - அதிக உள்வினை கொண்ட அடிப்படைத் துகள்கள்

HEAT FLUX - வெப்பப் பாயம் - வெப்ப ஆற்றல் ஒரு அலகு பரப்பு ஒரு அலகு காலம் வீதம் பரவல்

HYDROSTATIC PRESSURE - நிலைநீர்ம அழுத்தம் - ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் நிலையான நீர்மம் தன் எடையால் ஒரு அலகு பரப்பில் ஏற்படுத்தும் விசை

 

I - வரிசை

IMAGE - பிம்பம்

INERTIA - நிலைமம்

INVERSION - நேர்மாறல்

INTERACTION - உள்வினை

INSTRINSIC SEMICONDUCTOR - உள்ளார்ந்தக் குறைக்கடத்தி

ION - மின்னூட்டணு - மின்னூட்டமுடைய அணு; எதிர் மின்னூட்டணுக்களில் எதிர்மின்னிகள் (electrons) மிகையாகவும் நேர் மின்னூட்டணுக்ளில் எதிர்மின்னிகள் குறைபாடாக அமையும்

IONIZATION - மின்னூட்டணுவாக்கம்

ION CURRENT - மின்னூட்டணுவோட்டம்

ION SHEATH - மின்னூட்டணுவுறை

IONIC CONDUCTIVITY - மின்னூட்டணுக் கடத்தம்

 

J - வரிசை

 

K - வரிசை

KINETIC ENERGY - இயக்காற்றல்

 

L - வரிசை

LAMI'S THEOREM - லாமி தேற்றம் - ஒரு புள்ளி மூன்று விசைகளுக்கு உட்பட்டு சமநிலையில் இருப்பின், ஒவ்வொரு விசையும் மற்ற இரு விசைகளுக்கு இடையே உள்ள கோணத்தின் செவ்வளை (sine) மதிப்பிற்கு நேர்வீதமாக அமையும். P, Q மற்றும் R O என்கிற ஒரு புள்ளியில் சமநிலையாக இருப்பின். இவ்விசகளுக்கு எதிராக அமையும் கோணம் முறையே a, b, c எனி, P ∝ sin a, Q ∝ sin b, R ∝ sin C, எனவே P/sin a = Q/sin b = R/sin c

LATENT HEAT - உள்ளுறை வெப்பம், மறைவெப்பம் - ஒரு பொருளின் நிலைமாற்றத்திற்கு உறியப்படும் அல்லது வெளியிடப்படும் வெப்பம்

LATTICE - நெய்யரி

LATTICE CONSTANT - நெய்யரி மாறிலி - ஒரு நெய்யரியில் ஒவ்வொரு கலனிற்கு இடையே உள்ள தொலைவு; பொதுவாக ஒரு நெய்யரியில் மூன்று நெய்யரி மாறிலிகள் உள்ளன; கன நெய்யரியில் இவை மூன்றும் சமம்

LEAKAGE CURRENT - கசிவு மின்னோட்டம்

LEPTON - மெதுனி - குறை பாரம் கொண்ட அடிப்படைத் துகள்கள்; இவை முழுச்சுழல் (integer spin) கொண்டவை

 

M - வரிசை

MALLEABILITY - தகடுமை, தகடாகும் தன்மை

MAGNETIC FIELD STRENGH - காந்தப் புலச் செறிவு - ஒரு பொருள் எந்த அளவிற்கு காந்தமாக்கப்படுகிறதோ, என்பதைக் குறிக்கும்; ஓரலகு பருமனுக்கான பொருளின் காந்தத் திருப்புத் திறன்;

MAGNETIC FLUX - காந்தப் பாயம்

MAGNETIC FLUX DENSITY - காந்தப் பாய அடர்வு

MAGNETIC LEVITATION (MAGLEV) - காந்தலகுமம்

MAGNETIC PERMEABILITY - காந்த உட்புகுத்திறன் - ஒரு பொருள் அதனுள் காந்த விசைக்கோடுகளை அனுமதிக்கும் திறன்.

MAGNETIC SUSCEPTIBILITY - காந்த ஏற்புத் திறன் - ஒரு எவ்வளவு எளிதில் மற்றும் எவ்வளுவு வலுவுடன் காந்தமாக்கப்படுகிறது என்பதைத் தீர்மானிக்கும்

MAGNETIZATION - காந்தமாக்கம்

MAGNETOSTRICTION - காந்தச்சுருக்கம்

MATTER - பொருண்மை, பருப்பொருள்

MASS - திணிவு, நிறை

MECHANICAL ENERGY - பொறிமுறையாற்றல்

MECHANICAL EQUIVALENT - பொறிமுறைச் சமவலு

MECHANICAL MODEL - பொறிமுறை மாதிரி

MECHANICS - பொறிமுறையியல்

MEDIUM - ஊடகம்

MELODY - இன்னிசை

MESON - இடையி - வல்லியன் வகை துகள்கள் (hadron type particle); மெதுனிகளுக்கும் (leptons) பாரிகளுக்கும் இடை பாரம் கொண்டவை

MOBILITY - நகர்கை

MOLE (GRAM-MOLECULE) - கிராமூலக்கூறு

MOLECULE - மூலக்கூறு

MOLECULAR BEAM - மூலக்கூற்றுக் கற்றை

MOLECULAR BOND - மூலக்கூற்றுப் பிணைப்பு

MOLECULAR WEIGHT - மூலக்கூற்றடை

MOMENT - திருப்புமை, திருப்புத்திறன்

MOMENT OF INERTIA OF A PARTICLE - துகளின் நிலைமத் திருப்புத்திறன்/திருப்புமை - துகளின் நிறை மற்றும் நிலையான அச்சிலிருந்து அதன் தொலைவின் இருமடி ஆகியவற்றின் பெருக்கல் பலன்; m நிறைக் கொண்ட துகள் ஒன்று நிலையான அச்சிலிருந்து r தொலைவில் இருப்பதாகக் கொண்டால், அவ்வச்சைப் பற்றிய துகளின் நிலைமத் திருப்புத்திறன் mr² ஆகும்

MOMENT OF INERTIA OF A RIGID BODY - திண்பொருளின் நிலைமத் திருப்புத்திறன்/திருப்புமை - திண்பொருளில் அடங்கியுள்ள எல்லா துகள்களின் நிலைமத்திருப்புத்திறனின் கூட்டுத்தொகை

MOMEMTUM - உந்தம்

MONOCHROMATIC (LIGHT) - ஒருநிற(வொளி)

MOTION - இயக்கம்

MOTIVE FORCE - இயக்க விசை

MUON - கனமின்னி - எதிர்மின்னியைவிட (electron) 307 மடங்கான அதற்கு நிகரான பண்புகள் கொண்டத் துகள்

 

N - வரிசை

NEGATIVE CHARGE - குறை மின்னூட்டம், எதிர் மின்னூட்டம்

NEGATIVE ION - குறை மின்னூட்டணு, எதிர் மின்னூட்டணு

NEUTRINO - நுண்நொதுமி - ஒளிவேகம் அருகாமையில் செல்லக்கூடிய அடிப்படைத் துகள்கள்; மின்மற்றவை

 

O - வரிசை

ORBITTAL VELOCITY - சுற்றியக்கத் திசைவேகம்

 

P - வரிசை

PARTICLE ACCELERATOR - துகள் முடுக்கி

PERPENDICULAR AXIS THEOREM - செங்குத்து அச்சுத் தேற்றம்

PERPETUAL MOTION - நிரந்திர இயக்கம்

PHOTON - ஒளியன்

PICKLE-BARREL REACTOR - பீப்பாய் அணுவுலை

PIEZO-ELECTRICITY - அமுக்கமின்சாரம்

PROJECTILE - எறிது

POSITIVE CHARGE - நிறை மின்னூட்டம்; நேர் மின்னூட்டம்

POSITIVE ION - நிறை மின்னூட்டணு; நேர் மின்னூட்டணு

POTENTIAL BARRIER - மின்னழுத்த அரண்

POSITRON - மறுதலை எதிர்மின்னி

POTENTIAL DIFFERENCE - மின்னழுத்த வேறுபாடு

POTENTIAL ENERGY - நிலை ஆற்றல்

PULLEY - கப்பி

 

Q - வரிசை

QUANTUM - துளியன்

QUARK - கூற்றிலி

 

R - வரிசை

RADIUS OF GYRATION - சுழற்சி ஆரம் - ஒரு பொருளின் நிறை முழுவதும் ஒரு புள்ளியில் செறிந்திருக்கும் எனக்கொண்டால், அப்புள்ளிக்கும் நிலையான அச்சுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு. பொருளின் நிலை M எனவும், சுழற்சியாரம் K எனக்கொண்டால், நிலையான அச்சைப் பற்றிய பொருளின் நிலைமத் திருப்புத்திறன் I = MK² ஆகும்

RANGE - நெடுக்கம்

RADIO - வானொலி

RADIO INTERFERENCE - வானலை இடையூறு

RECOIL - பின்னடிப்பு

REFRIDGERANT - குளிர்பதனூட்டி

RELATIVE DENSITY - ஒப்படர்த்தி

REPULSION - தள்ளுகை, எதிர்த்தல்

REVERSE BIAS - பின்னோக்குச் சாரிகை

RIGID BODY - திண்பொருள்

ROTATORY COMPRESSOR - சுழல் அழுத்தி

 

S - வரிசை

SATURATION - தெவிட்டல்

SCALE (MUSIC) - மண்டிலம்

SCATTERING OF LIGHT - ஒளிச்சிதறல்

SHEAR - கொய்வு

SIPHON - வடிகுழாய்

SOLIDITY - திண்மை

SONOMETER - சுரமானி

SPECIFIC HEAT - தன்வெப்பம் - ஒரு பொருளின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் மற்றும் நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் ஆகியவற்றின் விகிதம்

SPECIFIC HEAT CAPACITY - தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் - ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை ஒரு பாகை Centigrade ஏற்றுவதற்கு தேவையான வெப்பம்; இது அப்பொருளின் நிறை மற்றும் மூலதனத்தை சார்ந்தது

SPECTRUM - நிறமாலை

SPHEROMETER - கோளமானி

SPIRAL SPRING - சுருள் வில்

STATICS - நிலையியல்

STOP WATCH - நிறுத்தல் கடிகாரம்

STRAIN - இசிவு, திரிபு - தகைப்பு விசையால் ஒரு பொருளில் ஏற்படும் அளவு மாற்றம் அதன் முதலிருந்த அளவு வீதத்தில்

STRAIN AXIS - திரிபு அச்சு, இசிவு அச்சு

SRAIN TENSOR - இசிவு பண்பன், திரிபு பண்பன்

STRESS - தகைப்பு, தகைவு - ஒரு பொருள் மீது செலுத்தப்படும் அமுக்கம், இழுப்பு அல்லது கொய்வு விசை அதன் குறுக்குப் பரப்பு வீதத்தில் (compressive, tensile or shear force per cross-sectional area

SUMBLIMATION - பதங்கமாதல்

SURFACE TENSION - பரப்பு இழுவிசை

 

T - வரிசை

TACHOMETER - சுற்றுமானி

TAU PARTICLE - மிகுமின்னி - எதிர்மின்னியைவிட (electron) 3500 மடங்கான அதற்கு நிகரான பண்புகள் கொண்டத் துகள்

TENSILE STRESS - நீட்சித் தகைவு, இழுவிசை தகைவு

TENSION - இழுவிசை, விறைப்பு

TERMINAL VELOCITY - இறுதித் திசைவேகம்

THERMOSTAT - வெப்பநிலைப்பி

TORQUE - விசைத்திருப்பம

TORSION - முறுக்கு - ஒரு பொருள் மீது விசைத்திருப்பம் செலுத்தப்படும் போது, அப்பொருளில் ஏற்படும் உருக்குலைவு

TOTAL INTERNAL REFLECTION - முழு அக பிரதிபலிப்பு

TRAJECTORY - எறிபாதை

TRANSLUCENCY, TRANSLUCENT - ஒளிகசிவுமை, ஒளிகசிகிற

TRANSPARENCY, TRANSPARENT - ஒளிபுகுமை, ஒளிபுகும்

 

U - வரிசை

ULTRASOUND - ஊடொலி

UNIVERSE - அண்டம்

 

V - வரிசை

VALENCE BAND - இணைதிறன் பட்டை

VELOCITY - திசை வேகம்

 

W - வரிசை

 

X - வரிசை

X-RAY - ஊடுக்கதிர்

 

Y - வரிசை

 

Z - வரிசை

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

ENGLISH-TAMIL COMMON DICTIONARY

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு வெள்ளிக்கிழமை, 18 கும்பம்-மீனம், 2011 Free Web Counter