தமிழ் இருப்பாதை அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL RAILWAY GLOSSARY

 

A - வரிசை

ADEQUATE DISTANCE - போதும் தொலைவு - ஒரு இருப்பூர்தி குறிப்பிட்ட வேகத்தில் இயங்கும்போது அதை தடையிட்டு நிறுத்தவைப்பதற்காக தேவைப்படும் பாதுகாப்பான தொலைவு

ADHESION - ஒட்டுமை - இயக்குசக்கரங்கள் தண்டவாளத்தில் ஏற்படுத்தும் பிடிப்பு, குறிப்பாக துவங்கும் நேரத்தில். இயக்குசக்கரங்களின் எடை இதற்கு சாதகமாக அமையும்

AIRCONDITIONED CHAIR CAR - குளிர்சாதன இருக்கை இருப்புப்பெட்டி

AIRCONDITIONED SLEEPER CAR/COACH - குளிர்சாதன படுக்கை இருப்புப்பெட்டி

ALIGNMENT - இருப்புவழி - ஒரு தொடரூர்தி மேற்கொள்ளும் மெய்யான இருப்பாதை வழி

ALL-CLEAR SIGNAL - முழுத்தெளிவுச் சைகை

APRON - ஏற்றிடம் - இருப்புப்பெட்டிகளின் சுமைகள் ஏற்ற அல்லது இறக்க; இருப்புப்பெட்டிகளை பழுதுபார்க்க அல்லது கழுவும் இடம்

ASHPAN - சாம்பல்பிடி - பரணி (grate) அடியில் அமைக்கப்பட்ட சாம்பலை பிடிக்கும் தட்டு

 

B - வரிசை

BALANCING SPEED - நிலைநிமிர் வேகம் - குறிப்பிட்ட சுமை மற்றும் சரிவிற்கான (gradient) ஒரு தொடரூர்தி உந்திப்பொறியின் பாதுகாப்பான நிலைத்த சீரியங்கு வேகம் (safe stable cruising speed)

BANKER - துணையுந்துப்பொறி - மலை அல்லது சரிவான இடங்களில் பின்புறம் இணைக்கப்பட்ட உந்துபொறி; இது சரிவில் தொடரூர்தியைத் தள்ள உதவு; மேலும் நிறுத்தியாகவும் (brake) மலையிலிருந்து இருப்புப்பெட்டிகள் பிரிவதையும் தடுக்கும்

BERTH - அணைகரை

BOGIE - இருப்புப்பெட்டி

 

C - வரிசை

CATENARY - சங்கிலியம் - மின்சார கம்பி அமைப்பு

CHAIR CAR - இருக்கை இருப்புப்பெட்டி

 

D - வரிசை

DEAD-END SIDING - முட்டுப் பக்கப்பாதை - வழித்தடமாகத தொடர்ச்சியில்லாத பக்கப்ப்பாதை (siding)

DOUBLE LINE - இரட்டை இருப்புப்பாதை

DRIVING CAB - இயக்கிருப்புப்பெட்டி - இழு-தள்ளு அமைப்பில் உந்துபொறி கடையிலிருந்தோ நடுவிலிருந்தோ தொரரூர்தியைத் தள்ளும்போது ஓட்டுநர் அமைந்துள்ள முதல் இருப்புப்பெட்டி

 

E - வரிசை

ENGINE (LOCOMOTIVE) - உந்துபொறி

 

F - வரிசை

FACING POINTS - விலகும் பிரிவகம் - ஒரு இருப்புப்பாதையிலிருந்து ஒரு கிளைப்பாதை விலகும் இடம்

 

G - வரிசை

GAUNTLETED TRACK - பின்னல் இருப்புப்பாதை - நான்கு இருப்புகள் (rails) கொண்ட இருப்புப்பாதை; இதில் இருப்புகள் 1, 3 ஒரு தடமாகவும், இருப்புகள் 2, 4 மற்றொரு தடமாகவும் அமையும்

GRATE - பரணி

 

H - வரிசை

HEADWAY - இடைநேரம் - இரண்டு தொடந்துவரும் தொடரூர்திகளுக்கிடையே உள்ள நேரம்

HOTEL POWER - இருப்பு மின்சாரம் - இருப்பூர்தி விசிறி, விளக்கு ஆகியவற்றிற்கு செலவாகும் மின்சாரம்; இது மின்னாக்கி, மின்கல அடுக்கு அல்லது இருப்பூர்தி நிலையத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது

 

I - வரிசை

 

J - வரிசை

 

K - வரிசை

KING LEVER - தலைப்பு நெம்புகோல் - தொலைவமைந்தச் சைகைகளின் ஆளியக்கத்தை செயலிழக்கச் செய்யும் நெம்புகோல்; இது சைகைகளை தன்னியக்கச் செய்யும்

 

L - வரிசை

LEVEL CROSSING - இருப்புப்பாதைக் கடவை

LOCOMOTIVE - உந்துபொறி

 

M - வரிசை

MARSHALLING YARD - பிரிப்பு முற்றம் - இருப்புப்பெட்டிகளை வெவ்வேறு தொடர்வண்டிகளாக பிரித்து ஒன்றுகூட்டும் முற்றம்

MONSOON LOAD - பருவமழைச் சுமை - பருவமழைக்காலத்தில் குறைக்கப்பட்ட தாங்குசுமை

 

N - வரிசை

 

O - வரிசை

 

P - வரிசை

PANTOGRAPH - வரைச்சட்டம் - மின்சார இருப்பூர்தியின் கூரை மீது அமையும் மின்சார கம்பிவடத்தை வருடும் மாழைச் சட்டம்

PHASE GAP - கட்ட இடைவெளி - ஒரு மின்நிலையம் பல்வேறு முனைகளில் சங்கிலியத்திற்கு (catenary) மின்சாரம் அளிக்கும் எல்லையைக் கடத்தும் போது ஏறபடும் சிறுநேர மின் துண்டிப்பு

POINTS - பிரிவகம் - ஒரு இருப்புப்பாதையிலிருந்து ஒரு கிளைப்பாதை விலகும் அல்லது சேரும் இடம்

 

Q - வரிசை

 

R - வரிசை

RACK - இருப்படுக்கு - உந்துபொறி (engine) சேர்க்கப்படாத இருப்புப்பெட்டித் தொடர்

 

S - வரிசை

SIDING - பக்கப்பாதை - வழித்தடமாகத பயனாகாத இருப்புப்பாதை

SINGLE LINE - ஒற்றை இருப்புப்பாதை

SLEEPER (TRACK) - படுக்கட்டை

SLEEPER CAR/COACH - படுக்கை இருப்புப்பெட்டி

STABLING SHED/YARD - ஓய்வு முற்றம் - இருப்புப்பெட்டிகள் பயணங்களுக்கு சிறு இடைவெளிக்காக நிறுத்தப்படும் முற்றம்

STANDING LOAD - நிற்புப் பயண எடை - ஒரு இருப்புப்பெட்டியில் நிற்கும் மற்றும் அமரும் பயணிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை

 

T - வரிசை

TRAILING POINTS - சேரும் பிரிவகம் - ஒரு இருப்புப்பாதையிலிருந்து ஒரு கிளைப்பாதை சேரும் இடம்

 

U - வரிசை

 

V - வரிசை

VESTIBULE - இணைப்புக்கூண்டு

 

W - வரிசை

 

X - வரிசை

 

Y - வரிசை

YARD - முற்றம்

 

Z - வரிசை

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

ENGLISH-TAMIL COMMON DICTIONARY

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு காரிக்கிழமை, 8 துலை-நளி, 2008 Free Web Counter