தமிழ் ஒப்புமையியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL ANALOG DESIGN GLOSSARY

 

A - வரிசை

AVALANCHE BREAKDOWN - வெள்ளவுடைவு

AVALANCHE DIODE - வெள்ளவுடைவி - "வெள்ளவுடை இருமுனையம்" என்பதன் குறுக்கம்; ஒரு சிறப்பு இருமுனையம்; இதில் ஒரு குறிப்பிட்டப் பின்னோக்குச் சாருகையில் வெள்ளவுடைவு (avalanche breakdown) ஏற்படுகிறது. இத்தகைய இருமுனையங்கள் வானலை இரைச்சல் (RF noise) உற்பத்தியில் பயனாகின்றன. எனவே, இவை வானலை அளவைத் தளவாடங்களில் (RF measurement equipment) இரைச்சல் மூலங்களாக (noise sources) பயனாகிறது. வெள்ளவுடைவு பழுதுறா (non-destructive) நிலை என்பதால், இச்சாதங்கள் பாதுகாப்பும் பண்பும் கொண்டுள்ளன. இதை "இரைச்சல் இருமுனையம்" (noise diode) என்றும் அழைப்பர்

 

B - வரிசை

BANDGAP REFERENCE - பட்டையிடுக்கு மேற்கோள்

BAND PASS FILTER - பட்டைவிடு வடிப்பி

BAND STOP FILTER - பட்டைத்தடு வடிப்பி

 

C - வரிசை

CABLE EQUALIZER - கம்பிவடச் சமப்பி

CAPTURE RANGE - பிடிமை நெடுக்கம்

CATHODE FOLLOWER - எதிர்மின்வாய் பின்பற்றி

CHARGE PUMP - மின்னூட்ட இறைப்பி

CLOSED-LOOP GAIN - மூடுவளைய மிகைப்பு

COMPENSATION - இழப்பீடு/ஈடாக்கம்

COMPENSATOR - இழப்பீட்டி

CURRENT LIMIT/LIMITING - மின்னோட்ட வரம்பு/வரம்பிடல்

CURRENT MIRROR - மின்னோட்ட ஆடி - ஒரு செயல்படு சாதனத்தின் மூலமாக மின்னோட்டத்தை படியெடுக்கச் செய்யும் மின்சுற்று; இச்சுற்றில் வெளியீடு மின்னோட்டம் சுமை மாறுதல்களுக்கு மாறிலியாக அமைகிறது.

 

D - வரிசை

DAMPED OSCILLATION - ஒடுக்கிய அலைவு

DAMPING - ஒடுக்கல்

DEGENERATIVE FEEDBACK - சிதைவாக்கப் பின்னூட்டு

DOMINANT POLE - முதன்மை முனைமம்

 

E - வரிசை

EMITTER FOLLOWER - உமிழ்வாய் பின்பற்றி

 

F - வரிசை

FEEDFORWARD - முன்னூட்டு

FLICKER NOISE - சிமிட்டிரைச்சல்

FUNCTION GENERATOR - பன்னலையியற்றி

 

G - வரிசை

GAIN MARGIN - மிகைப்பு இடைவெளி - ஒரு முறைமை நிலைப்பாக அமைய அம்முறைமையின் வளைய மிகைப்பின் பருமை (magnitude) 1 அல்லது 0dB அளவிலிருந்து உள்ள இடைவெளி

GRID - வலைவாய்

 

H - வரிசை

HAILSTORM - கல்மாரி

HEADLANDS - மேட்டுநிலங்கள்

HIGH TIDE - கடலேற்றம்

 

I - வரிசை

IF AMPLIFIER - இடையலை மிகைப்பி

IN-PHASE - கட்டவியைபு

INSTRUMENTATION AMPLIFIER - அளவுப்பொறி மிகைப்பி

INTERNAL RESISTANCE - அக மின்தடுப்பு

INVERTING (AMPLIFIER, INPUT ETC.) - புரட்டும் (மிகைப்பி, உள்ளீடு வகையறா)

 

J - வரிசை

 

K - வரிசை

 

L - வரிசை

LINE REGULATION - மின்தொடர் சீர்ப்பாடு

LINEAR RANGE - நேரியல் நெடுக்கம்

LOAD IMPEDANCE - சுமை மின்மறுப்பு

LOAD LINE - சுமைக் கோடு

LOAD REGULATION - சுமை சீர்ப்பாடு - சுமை மாறுதல்களுக்கு வெளியீடு மின்னழுத்த மாறா நிலையின் அளவை.

LOCK RANGE - பூட்டு நெடுக்கம்

LOOP GAIN - வளைய மிகைப்பு

LOGARITHMIC AMPLIFIER - மடக்கை மிகைப்பி

 

M - வரிசை

MULTISTAGE AMPLIFIER - பலகூற்று மிகைப்பி

 

N - வரிசை

NON-INVERTING (AMPLIFIER, INPUT ETC.) - புரட்டா (மிகைப்பி, உள்ளீடு வகையறா)

 

O - வரிசை

OPERATIONAL AMPLIFIER - செயல்படு மிகைப்பி/செய்மிகைப்பி

OUT-OF-PHASE - கட்டவியைபற்ற/கட்டவியைபின்மை

OPEN-LOOP GAIN - திறவளைய மிகைப்பு

OVER-DRIVE - மிகையோட்டு, மிகையோட்டம்

 

P - வரிசை

PARASITIC(S) - போலியம்/போலியங்கள்

PHASE LOCKED LOOP - கட்டமடை (வளையம்)

PHASE MARGIN - கட்ட இடைவெளி - ஒரு முறைமை நிலைப்பாக அமைய அம்முறைமையின் வளைய மிகைப்பின் கட்டம் -180 அல்லது அளவிலிருந்து உள்ள இடைவெளி

POLE (OF A TRANSFER FUNCTION) - முனைமம் - ஒரு மாற்றுச்சார்பின் வகுக்கோவையின் மூலங்கள்

POLE-ZERO COMPENSATION - முனைமம்-சுழிமம் இழப்பீடு

POTENTIOMETER - மின்னழுத்தவளவி

 

Q - வரிசை

 

R - வரிசை

REGENERATIVE FEEDBACK - மீட்டாக்கப் பின்னூட்டு

RESISTANCE COUPLED AMPLIFIER - மின்தடையம் பிணைந்த மிகைப்பி - ஒரு கூற்றின் உள்ளீடு மின்தடையம் முந்தையக் கூற்றின் வெளியீடு மின்தடையமாக செயல்படும் பலகூற்று மிகைப்பி (multistage amplifier) அமைப்பு

RHEOSTAT - தடைமாற்றி

REGULATION - சீர்ப்பாடு

 

S - வரிசை

SATURATION - தெவிட்டல்

 

T - வரிசை

TOLERANCE - பொறுமை

TRANSDUCER - ஆற்றல் மாற்றி - ஒரு வகையான ஆற்றலை மற்றொரு வகைக்கு மாற்றும் சாதனம்

TRANSFER FUNCTION - மாற்றச் சார்பு

 

U - வரிசை

 

V - வரிசை

VALVE AMPLIFIER - ஓரதர் மிகைப்பி

VARIABLE RESISTOR - மாறு மின்தடையம்

VARISTOR - மாறுதடையம்

 

W - வரிசை

 

X - வரிசை

 

Y - வரிசை

 

Z - வரிசை

ZERO (OF A TRANSFER FUNCTION) - சுழிமம் - ஒரு மாற்றுச்சார்பின் வகுபடுக் கோவையின் மூலங்கள்

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

ENGLISH-TAMIL COMMON DICTIONARY

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு காரிக்கிழமை, 13 நளி-சிலை, 2008 Free Web Counter