தமிழ் விலங்கு அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL ANIMAL GLOSSARY

 

A - வரிசை

AARDWOLF - மண்ணாய்

ALLIGATOR - ஆட்பிடியன்

ANACONDA - ஆனைக்கொன்றான்/யானைக்கொன்றான்

ANT-EATER - அழுங்கு

ANTELOPE - இரலை மான், புல்வாய்

ARCHAEOPTERYX - தொன்புள்

ARMADILLO - நல்லங்கு

 

B - வரிசை

BABIROUSA - கொம்பேழல்

BABOON - கூர்முசு

BADGER - தகசு

BISON - கழுமாடு

BLACK BUCK - வெளிமான்

BOA - அயகரம்

BOAR - கேழல்/கேழற்பன்றி

BOBCAT - குறுவால் பூனை

 

C - வரிசை

CANNIBAL, CANNIBALISM - தன்னினத்தின்னி, தன்னினத்தின்னல்

CARNIVORE - ஊனுண்ணி

CHIMPANZEE - மாந்தக்குரங்கு

CHINCHILLA - முயலெலி

CHIPMUNK - செவ்வெளில்

CHUCKWALLA - மலையொந்தி

CIVET - புனுகுப்பூனை

COATI - கோணிநாவி

CONE SNAIL - கொனை நத்தை

COYOTE - வயலோநாய்

 

D - வரிசை

DHOLE - செந்நாய்

DINGO - திரிவோநாய்

 

E - வரிசை

ECHIDNA - சொண்டெய்

ELAND - அரிமேழகம்

ELK - ஏழகம்

 

F - வரிசை

FACING POINTS - விலகும் பிரிவகம் - ஒரு இருப்புப்பாதையிலிருந்து ஒரு கிளைப்பாதை விலகும் இடம்

 

G - வரிசை

GAUNTLETED TRACK - பின்னல் இருப்புப்பாதை - நான்கு இருப்புகள் (rails) கொண்ட இருப்புப்பாதை; இதில் இருப்புகள் 1, 3 ஒரு தடமாகவும், இருப்புகள் 2, 4 மற்றொரு தடமாகவும் அமையும்

GAZELLE - நவ்வி

GECKO - கரட்டை

GHARIAL - கரா, சொம்பு மூக்கு முதலை

GIRAFFE - ஒட்டகச்சிவிங்கி

GORILLA - பெருங்குரங்கு

GRATE - பரணி

GRIZZLY - கொடுங்கரடி

 

H - வரிசை

HAMSTER - வெள்ளெலி

HARE - குழிமுயல்

HARTEBEAST - கடுவாடு

HERBIVORE - தாவரவுண்ணி, குளகுண்ணி

 

I - வரிசை

IGUANA - பேரோந்தி, தடி

 

J - வரிசை

JACK RABBIT - வெளிமுயல்

JAGUAR - வலியச்சிறுத்தை

 

K - வரிசை

KANGAROO - பைமான், பைம்மா

KINKAJOO - தேன்கரடி

 

L - வரிசை

LANGUR - முசு

LEAPARD - சிறுத்தை

LEMMING - துருவாகு

LIGER - அரிப்புலி

LLAMA - ஒட்டக எருது

LYNX - சிவிங்கிப் பூனை

 

M - வரிசை

MAMBA - மம்பாம்பு, மம்பா

MAMMOTH - கம்பளி யானை

MARSHALLING YARD - பிரிப்பு முற்றம் - இருப்புப்பெட்டிகளை வெவ்வேறு தொடர்வண்டிகளாக பிரித்து ஒன்றுகூட்டும் முற்றம்

MONSOON LOAD - பருவமழைச் சுமை - பருவமழைக்காலத்தில் குறைக்கப்பட்ட தாங்குசுமை

MOOSE - ஏழகம்

MUGGER (CROCODILE) - சீங்கண்ணி முதலை, சாணாகம்

 

N - வரிசை

 

O - வரிசை

OKAPI - வரிச்சிவிங்கி

OMNIVORE - அனைத்துண்ணி

ORANGUTAN - காட்டும‌னித‌ன்

OTTER - நீர்நாய்

 

P - வரிசை

PACA - புள்ளிமுயல்

PANDA - கரடிப்பூனை

PANGOLINE - எறும்புத்திண்ணி

PECCARY - உந்திப்பன்றி

PIKA - விளைமுயல்

PIPIT - நெட்டைக்காலி

PLATYPUS - தட்டைப்பதமி

POLECAT - திரிபூனை

PONY - மட்டக்குதிரை

POODLE - சடைநாய்

PUMA - மலைச்சிங்கம்

 

Q - வரிசை

 

R - வரிசை

RACOON - அணில்கரடி

RUSSELS' VIPER - கண்ணாடி விரியன்

 

S - வரிசை

SABER-TOOTHED TIGER - கத்திப்பற் புலி

SALAMANDER - வேம்பா

SALT WATER CROCODILE - செம்மூக்கு முதலை, உவர்நீர் முதலை

SERVAL - புலிப்பூனை

SKUNK - பிசிறி

SHEEP DOG - செம்மறிநாய்

SOLENODON - துவாளிப்பல்லன்

SPITZ - கம்பளிநாய்

STAG - கலை மான்

 

T - வரிசை

TAPIR - தும்பிப்பன்றி, மதகப்பன்றி

 

U - வரிசை

UAKARI - சேமுகி

 

V - வரிசை

VOLE - வயலெலி

 

W - வரிசை

WALLABY - குறும்பைமான், குறும்பைம்மா

WALLAROO - செம்பைமான், செம்பைம்மா

WEASEL - மரநாய்

WOLF - ஓநாய்

 

X - வரிசை

 

Y - வரிசை

YAK - கவரிமா

 

Z - வரிசை

ZEBRA - வரிக்குதிரை

ZORILLA - வரிப்பூனை

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

ENGLISH-TAMIL COMMON DICTIONARY

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை, 4 மீனம்-மேழம், 2010 Free Web Counter