தமிழ் பறவை அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL BIRD GLOSSARY

 

A - வரிசை

ALBATROSS - அண்டரண்டப்பறவை

ASIAN PARADISE FLYCATCHER - அரசவால் ஈப்பிடிப்பான்

ASIAN WHITE-BACKED VULTURE - மாடுபிடுங்கி

ASHY CROWNED SPARROW LARK - சாம்பல் தலை வானம்பாடி

ASHY PRINIA - சாம்பல் கதிர்குருவி

 

B - வரிசை

BAYA WEAVER - தூக்கனாங்குருவி

BLACK VULTURE - மலைப்போர்வை

BLACK-BELLIED TERN - கருப்பு வயிற்று ஆலா

BLUE-ROCK PIGEON - மாடப் புறா

BLYTH'S REED WARBLER - பிளித் நாணல் கதிர்குருவி

BROWN SHRIKE - பழுப்புக் கீச்சான்

BUTTON QUAIL - கருங்காடை

 

C - வரிசை

CATTLE EGRET - உண்ணிக்கொக்கு

CHOUGH - செவ்வலகி

CITRINE WAGTAIL - மஞ்சள் வாலாட்டி

COOT (COMMON) - நாமக் கோழிம், கரண்டம்

COPPERSMITH BARBET - செம்மார்புக் கூக்குருவான்

CURLEW - கோட்டான்

 

D - வரிசை

DARTER - நெடுங்கிளாத்தி

DRONGO - கரிச்சான்

 

E - வரிசை

EASTERN SKYLARK - சின்ன வானம்பாடி

EGYPTIAN VULTURE - பாப்பாத்திக் கழுகு

EURASIAN GOLDEN ORIOLE - மாங்குயில்

EURASIAN SPOONBILL - கரண்டிவாயன்

 

F - வரிசை

FISHING EAGLE - விடை ஆளி

FOREST WAGTAIL - கொடிக்கால் வாலாட்டி

 

G - வரிசை

GADWALL - கருவால் வாத்து

GARGANY - நீலச்சிறகு வாத்து

GLOSSY IBIS - அறிவாள் மூக்கன்

GREAT CORMORANT - பெரிய நெட்டைக்காலி

GREY HEADED FISHING EAGLE - விட ஆலா

GREY HERON - சாம்பல் நாரை

GREENISH LEAF WARBLER - பச்சைக் கதிர்குருவி

GREY PELICAN - சாம்பல் கூழைக்கடா/கூழைக்கிடா

GREY WAGTAIL - சாம்பல் வாலாட்டி

GOLDFINCH - பொன்பாடி

 

H - வரிசை

HARRIER - பூனைப்பருந்து

HAWK - பாறு

HOATZIN - வெடிற்போத்து

HOOPOE - கொண்டலாத்தி

HORNBILL - இருவாய்க்குருவி, இருவாய்ச்சி, இருவாயன்

HUMMINGBIRD - இமிரிச்சிட்டு, ரீங்காரப்பறவை

 

I - வரிசை

INDIAN LITTLE GREBE - மூக்குளிப்பான்

INDIAN TREEPIE - வால் காகம்

 

J - வரிசை

 

K - வரிசை

KESTREL - கரைவணை

KITE - கலுழன், கருடன்

 

L - வரிசை

LESSER GOLDENBACKED WOODPECKER - பொன்முதுகு மரங்கொத்தி

LITTLE CORPORANT - சின்ன நீர்க்காகம்

LITTLE CRAKE - சின்னக் காணான்கோழி

LITTLE EGRET - சின்ன வெள்ளைக்கொக்கு

LITTLE GREBE - குளுப்பை

LITTLE-RINGED PLOVER - பட்டாணி உப்புக்கொத்தி

LOVE BIRD - அன்றில்

 

M - வரிசை

MACAW - ஐவண்ணக் கிளி

MAGPIE ROBIN - குண்டுக் கரிச்சான்

MOORHEN (COMMON) - தாழைக் கோழி

MUNIA - நெல்லுக்குருவி

 

N - வரிசை

NIGHTHAWK - இராப்பாறு

NIGHT HERON - வாக்கா

NIGHTINGALE - இராப்பாடி

 

O - வரிசை

OLIVE-BACKED PIPIT - காட்டு நெட்டைக்காலி

ORIENTAL WHITE IBIS - வெள்ளை அறிவாள் மூக்கன்

OSPREY - விரலடிப்பான்

OSTRICH - நெருப்புக்கோழி, தீக்கோழி

 

P - வரிசை

PAINTED STORK - மஞ்சள் மூக்கு நாரை

PALLID HARRIER - பூனைப் பருந்து

PARIAH KITE - பறைப் பருந்து

PASSER DOMESTICUS - வீட்டுச் சிட்டுக்குருவி

PELICAN - கூழைக்கடா, கூழைக்கிடா, கூளைக்கடா

PENGUIN - பனிப்பாடி

PEREGRINE FALCON - பைரி

PHESANT-TAILED JACANA - நீலவால் இலைக்கோழி

PIED HARRIER - வெள்ளைப் பூனைப்பருந்து

PITTA - தோட்டக்கள்ளன்

PIPIT - நெட்டைக்காலி

PURPLE MOORHEN - நீலத் தாழைக் கோழி

PURPLE RUMPED SUNBIRD - ஊதாப் பிட்டு தேன்சிட்டு

PURPLE SUNBURD - ஊதாத் தேன்சிட்டு

 

Q - வரிசை

QUAIL - காடை

 

R - வரிசை

RED SHANK - மலைக்கோட்டான்

RED-WATTLED LAPWING - சிவப்பு மூக்கு ஆள்காட்டி

RED-WINGED BUSH-LARK - சிகப்பு இறக்கை வானம்பாடி

REEF HERON - கரைக்கொக்கு

ROLLER - கொட்டுக்கிளி

ROSY STARLING - சோலக்குருவி

RUDDY-BREASTED CRAKE - சிவப்புக் காணான்கோழி

 

S - வரிசை

SANDPIPER (COMMON) - உள்ளான்

SEA EAGLE - ஆலா

SHAG - கொண்டை நீர்க்காகம்

SHRIKE - கீச்சான் குருவி

SISKIN - பைது

SMALL BLUE KINGFISHER - சிறால் மீன்கொத்தி

STORK-BILLED KINGFISHER - பேரலகு மீன்கொத்தி

SPOONBILL - சப்பைச்சொண்டன்

SPOTBILLED PELICAN - புள்ளியலகு குழைக்கடா/கூழைக்கிடா

SPOTTED DOVE - புள்ளிப் புறா

SPOTTED MUNIA - புள்ளிச் சில்லை

SPOTTED OWLETTE - புள்ளி ஆந்தை

SWALLOW - தகைவிலான் குருவி

 

T - வரிசை

TAILORBIRD - தையல்சிட்டு

TEAL (COMMON) - கிளுவை

TERN (COMMON) - ஆற்றுக்குருவி

TOUCAN - பழச்சொண்டான்

TREEPIE - வாலி

TURTLE DOVE - கரும்புறா

 

U - வரிசை

 

V - வரிசை

VULTURE - பிணந்தின்னி, உவணம்

 

W - வரிசை

WHIMBREL - குதிரைத் தலைக் கோட்டான்

WHITE WAGTAIL - வெள்ளை வாலாட்டி

WHITE-BREASTED WATERHEN - காம்புல் கோழி

WHITE-BELLIED SEA EAGLE - ஆலா

WHITE-HEADED KITE - உவணம்

WHITE-NECKED STORK - வெண்கழுத்து நாரை

WHITE-RUMPED MUNIA - வெண்முதுகுச் சில்லை

WIDGEON - காட்டு வாத்து

 

X - வரிசை

 

Y - வரிசை

YELLOW-WATTLED LAPWING - மஞ்சள் மூக்கு ஆள்காட்டி

 

Z - வரிசை

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

BIRDS OF SINGANALLUR

சில பறவைகளின் படங்கள் (மூலம்:appusami.com)

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு வெள்ளிக்கிழமை, 23 ஆடவை-மடங்கல், 2010 Free Web Counter