தமிழ் தொன்மா அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL DINOSAUR GLOSSARY

 

A - வரிசை

AEPISAURUS - உயர்ப்பல்லித்தொன்மா

AFROVENATOR - ஆப்பிரிக்க‌ வேட்டைத் தொன்மா

AGATHAUMAS - பெருவியப்புத்தொன்மா

ALLOSAURUS - மாற்றுத்தொன்மா

AMPHICOELIAS - குடைவுத் தொன்மா

AMPHICOELIAS FRAGILUS - பெருங்குடைவுத் தொன்மா

ANCHISAURUS - பல்லித்தொன்மா

ANKYLOSAURIA - பரணச்சாரையின‌ம்

ANKYLOSAURUS - க‌தைவால் தொன்மா

AUSTROSAURUS - தென்ன‌க‌த் தொன்மா

AVIMIMUS - ப‌ற‌வைப் பாசாங்குத் தொன்மா

 

B - வரிசை

BARYONIX - கன நகக்கைத் தொன்மா

BRACHIOSAURUS - சிவிங்கித் தொன்மா

 

C - வரிசை

CARNOSAUR - ஊனுண்ணிச்சாரை, ஊனுண்ணித் தொன்மா

CORYTHOSAURUS - தலைக்கவசத் தொன்மா

 

D - வரிசை

DIMETRODON - திமிற்சாரை, திமிற் தொன்மா

DIPLODOCUS - உத்திரத் தொன்மா

DROMAESAUR - பரிச்சாரை, பரித் தொன்மா

 

E - வரிசை

ECHINODON - முள்பற்தொன்மா, முள்பல் தொன்மா

EDMONTOSAURUS - கனடா வாத்தலகுத் தொன்மா

ELAPHROSAURUS - சிற்றெடைத் தொன்மா

ELMISAURUS - சிறப்புக்கால் தொன்மா

ENIGMOSAURUS - புதிரித் தொன்மா

EURAPTOR - கோண்மாச்சாரை

 

F - வரிசை

 

G - வரிசை

GIGANOTOSAURUS - தென் ராட்சதத் தொன்மா

GORGOSAURUS - உக்கிரத் தொன்மா

 

H - வரிசை

 

I - வரிசை

ICHTHYOSAUR - மீனச்சாரை, மீன‌த் தொன்மா

 

J - வரிசை

 

K - வரிசை

KENTROSAURUS - ஊசிமுள் தொன்மா

 

L - வரிசை

 

M - வரிசை

MACROPLATA - பெருந்தகடுத் தொன்மா

MAIASAURUS - பாசத் தொன்மா

 

N - வரிசை

NAASHOIBITOSAURUS - நாசோபித்தோத் தொன்மா

NANOSAURUS - குட்டைத் தொன்மா

NANYANGOSAURUS - நான்யாங் தொன்மா

NEMEGTOSAURUS - நெமெக்த‌த் தொன்மா

NIGERSAURUS - நக்கச்சாரை, ந‌க்க‌த் தொன்மா

NIPPONOSAURUS - ஜ‌ப்பானிய‌த் தொன்மா

NODOSAURUS - க‌ணுப்ப‌ல்லித் தொன்மா

 

O - வரிசை

ORNITHOPOD - புட்பதவின‌ம்

 

P - வரிசை

PACHYCEPHALOSAURUS - தடித்தலைத் தொன்மா

PELYCOSAUR - பாண்டிற்சாரை, பாண்டிற் தொன்மா

 

Q - வரிசை

 

R - வரிசை

RAPTOREX - அர‌ச‌த் திருட‌த் தொன்மா

RAJASAURUS - அர‌ச‌த் தொன்மா

RHABDODON - க‌ம்பிப்ப‌ல் தொன்மா

RHAMPHORHYNCHUS - முக‌ரைத் தொன்மா

RHOETOSAURUS - ராட்ச‌த‌ப்பல்லித் தொன்மா

RHYNCHOSAURS - அல‌குப்ப‌ல்லித் தொன்மா

RIOJASAURUS - ரியோஜாத் தொன்மா

 

S - வரிசை

SPINOSAUR - தண்டுச் சாரை, தண்டுத் தொன்மா

STEGOSAURUS - அகட்டுச்சாரை, அகட்டுத் தொன்மா

 

T - வரிசை

THYREOPHORAN - கவசப்பொறையின‌ம்

TRICERATOPS - முக்கொம்புத் தொன்மா

TROODEN - முட்பற்தொன்மா

TYRANNOSAURUS REX - பிளவாய்த் தொன்மா

 

U - வரிசை

UTAHRAPTOR - யூட்டாத் திருடன் தொன்மா

 

V - வரிசை

VELOCIRAPTOR - பிடுங்குத் தொன்மா

 

W - வரிசை

 

X - வரிசை

 

Y - வரிசை

 

Z - வரிசை

 

தொடரும்...

 

பிற இணைப்புகள்

"கீத‌ம்" ம‌ன்ற‌ம்


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை, 24 விடையாடவை , 2012 Free Web Counter