தமிழ் புவியியல் மற்றும் நிலவியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL GEOGRAPHY AND GEOLOGY GLOSSARY

 

A - வரிசை

ASYLUM - புகலிடம்

 

B - வரிசை

BARRISTER - வழக்குரைஞர்

BONA VACATIA - அறுமுதலாக, உரிமையுடையவரில்லா சொத்து

 

C - வரிசை

CHARGE-SHEET - குற்றப்பத்திரிகை

CIVIL - குடியியல்

COMMISSION - ஆணைக்குழு

CONSENSUM AD IDEM - கருத்தொருமித்த

CONSTITUTION - அரசியலமைப்பு

CONSTITUTION LAW - அரசியலமைப்புச் சட்டம்

CUSTOMS - சுங்கம், ஆயம்

CUSTOMS DECLARATION - சுங்கச் சாற்றுரை, ஆயச் சாற்றுரை

CUSTOMS DUTY - சுங்கத் தீர்வை, ஆயத் தீர்வை

 

D - வரிசை

DEPRESSION (LOW PRESSURE) - காற்றழுத்தத் தாழ்வு

 

E - வரிசை

EMIGRATION - குடியேறல்

 

F - வரிசை

FJORD - நுழைகழி

 

G - வரிசை

GANGUE - கழிமம்

 

H - வரிசை

HAILSTORM - கல்மாரி

HEADLANDS - மேட்டுநிலங்கள்

HIGH TIDE - கடலேற்றம்

 

I - வரிசை

IMMIGRATION (ENTRY) - குடிநுழைவு

 

J - வரிசை

 

K - வரிசை

 

L - வரிசை

LACOLITH - குவிவளை முகடு

LAGOON - கடற்கரைக்காயல்

LAND BRIDGE - இணைநிலம்

LANDSCAPE - நிலத்தோற்றம்

LATITUDE - அகலாங்கு

LAVA - எரிமலைக்குழம்பு, பாறைக்குழம்பு

LEDGE - தொங்குபாறை

LIGNITE - பழுப்பு நிலக்கரி

LITHOSPHERE - கற்கோளம்

LOCH - நுழைகழி

LOW TIDE - கடல்வற்றம்

 

M - வரிசை

MAGMA - கற்குழம்பு

MAELSTROM - கடல் நீர்ச்சுழல்

MARSH - சதுப்பு நிலம்

MERIDIAN - நெட்டாங்கு

 

N - வரிசை

NADIR - நீசம்

NAUTICAL MAP - வழிகாண்படம்

NAZE - நிலக்கூம்பு

NEOLITHIC - புதியக் கற்காலம்

NILOMETER - ஆற்றுமட்டமானி

NIVATION - பனியரிப்பு

 

 

O - வரிசை

OASIS - பாலைவனச் சோலை

OBLATE SPHERE - தட்டைக் கோளம்

OCHRE - காவிக்கல்

OPISOMETER - வளைக்கோட்டுமானி

 

P - வரிசை

PACK ICE - பனிப்பாதைத் தொகுதி

PASS - கணவாய்

PAVEMENT DESERT - கற்செறி பாலைவெளி

PENEPLANE - அரிப்புச் சமவெளி

PENINSULA - குடாநாடு

PRECIPICE - செங்குத்துப்பாறை

 

Q - வரிசை

 

R - வரிசை

REFUGEE - அகதி

REGULATION - ஒழுங்குவிதி

 

S - வரிசை

 

T - வரிசை

TRADE WIND - தடக் காற்று

 

U - வரிசை

 

V - வரிசை

VISA - இசைவு

 

W - வரிசை

 

X - வரிசை

 

Y - வரிசை

 

Z - வரிசை

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

ENGLISH-TAMIL COMMON DICTIONARY

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு அறிவன்கிழமை, 13 சிலை-சுறவம், 2008 Free Web Counter