தமிழ் பூச்சு அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL INSECTS GLOSSARY

 

A - வரிசை

AEDIS AEGYPTI - ம‌ஞ்ச‌ள் காய்ச்ச‌ல் கொசு

AEDIS ALBOPICTUS - ஆசிய‌ப் புலிக் கொசு

AEDIS CINERUS - ஆப்பிரிக்கப் புலிக் கொசு

AMSACTA ALBISTRIGA - ரோமப்புழு

ANARCIA EPIPIAS - நிலக்கடலை மொக்குத்துளைப்பான்

ANISOLEPIS STALI - காய் துளைப்பான்

ANOPHELIS GAMBIAE - ஆப்பிரிக்க முறைக்காய்ச்சல் கொசு

ANOPHELIS STEPHENSI - முறைக்காய்ச்சல் கொசு

APROAEREMA MODICELLA - சுருள்பூச்சி

APHID - தாவ‌ர‌ப் பேன்

APHIS CRACCIVORA - அசுவினி பூச்சி

 

B - வரிசை

BANANA - வாழைப்பழம்

BELL FRUIT - பஞ்சலிப்பழம்

BILBERRY - அவுரிநெல்லி

BLACK CURRANT - கருந்திராட்சை, கருங்கொடிமுந்திரி

BLACKBERRY - நாகப்பழம்

BLUEBERRY - அவுரிநெல்லி

BITTER WATERMELON - கெச்சி

BOX ELDER BUG - சீமை கத்தி சவுக்கு பூச்சி

BREADFRUIT - சீமைப்பலா, ஈரப்பலா

 

C - வரிசை

CHILLI THRIPS - இலைப்பேன்

COLTRICIA SEROTTA - வெள்ளைப்புழு

COWPEA APHID - அசுவினி பூச்சி

CULEX QUINQUEFASCIATUS - மேற்கு நைல் நச்சியக் கொசு

 

D - வரிசை

DETRIVORE - எருவுண்ணி

DAMSEL FLY - ஊசித்தட்டான்/ஊசித்தும்பி

DUNG FLY - சாணிப்பூச்சி

 

E - வரிசை

EUGENIA RUBICUNDA - சிறுநாவல்

 

F - வரிசை

 

G - வரிசை

GROUNDNUT APHID - அசுவினி பூச்சி

GROUNDNUT LEAFMINER - சுருள்பூச்சி

GUINEA WORM - நரம்புச் சிலந்தி

 

H - வரிசை

 

I - வரிசை

 

J - வரிசை

JEWEL BEETLE - பொன்வண்டு

K - வரிசை

KIWI - பசலிப்பழம்

 

L - வரிசை

LADYBIRD - பொறிவண்டு

 

M - வரிசை

MANGO FRUIT - மாம்பழம்

MANGOSTEEN - கடார முருகல்

MELON - வெள்ளரிப்பழம்

MULBERRY - முசுக்கட்டைப்பழம்

MUSCAT GRAPE - அரபுக் கொடிமுந்திரி

 

N - வரிசை

 

 

O - வரிசை

ODONTOTERMES OBESUS - கரையான்

ORANGE (SWEET) - சாத்துக்கொடி

ORANGE (LOOSE JACKET) - கமலாப்பழம்

 

P - வரிசை

PRAYING MANTIS - கும்பிடு பூச்சி

Q - வரிசை

QUINCE - சீமைமாதுளை, சீமைமாதுளம்பழம்

 

R - வரிசை

RED HAIRY CATERPILLAR - ரோமப்புழு

S - வரிசை

SANGUINIVORE - குருதியுண்ணி

SCRITOTHRIPS DORSALIS - இலைப்பேன்

SPENOPTHERA INDICA - பொன்வண்டு

SPIDER - சிலந்தி

SPINOSOMA APLICUA - பீகார் ரோமப்புழு

STINK BUG - பச்சாடைப் பூச்சி

 

T - வரிசை

TARANTULA - புலிமுகச்சிலந்தி

TERMITE - கரையான்

TICK - உண்ணி

TOXORHYNCHITES SPECIOUS - ராட்சத யானைக்கொசு

TOXORHYNCHITES SPLENDONS - காட்டு யானைக்கொசு

 

U - வரிசை

UGLI FRUIT - முரட்டுத் தோடை

 

V - வரிசை

 

W - வரிசை

WASP - குளவி

WOOD LICE - மரப்பேன்

 

X - வரிசை

 

Y - வரிசை

YELLOW TEA THRIPS - இலைப்பேன்

 

Z - வரிசை

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

TAMIL ARIVU KALAM FRUIT DICTIONARY

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு காரிக்கிழமை, 26 கடகமடங்கல் 2012 Free Web Counter