தமிழ் உடலியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL PHYSIOLOGY GLOSSARY

தமிழ் உடலியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL PHYSIOLOGY GLOSSARY

 

A - வரிசை

ABALIENATION - உள்குழப்பம்

ABASIA - நடக்க இயலாமை

ABDOMEN - வயிறு

ABDOMINAL CRAMP - வயிறுப் பிடிப்பு

ABDOMINAL WALL - வயிறுச் சுவர்

ABORTION - கருச்சிதைவு

ABRASION - சிராய்ப்பு

ABROSIA - உணவின்மை

ABRASIVE - சிராய்ப்பொருள், சிராய்ப்பான்

ABULIA - கோழமை

ABSCESS - கீழ்க்கட்டி

ACETABULUM - கிண்ணக்குழி

ADEPOSE TISSUE - கொழுப்பிழையம்

AFFERENT NERVE - உட்செல் நரம்பு

ALIMENTARY CANAL - உணவுப்பாதை

ALIMENTARY SECRETION - உணவுச்பாதைச் சுரப்பு

ALVEOLI - காற்றுப்பை

ALVEOLUS - சிற்றறை

ANAESTHETIC - உணர்வு மயக்கி

ANATOMY - உடல்கூற்றியல்

ANKLE - கணுக்கால்

ANTIDOTE - நச்சுமுறி

ANTITOXIN - எதிர்நச்சு

ANUS - குதம், மலவாய்

AORTA - பெருந்தமனி

APPENDIX - குடல்வால்

APPENDICITIS - குடல்வால் அழற்சி

ARM - கை, கரம்

ARMPIT - அக்குள்

ARTERIAL BLOOD - தமனிக் குருதி

ARTERY - தமனி

ASSIMILATION - தன்மயமாக்கம்

ASPHYXIA - மூச்சடைப்பு

 

C - வரிசை

BACKBONE - முதுகெலும்பு

BALANCED DIET - சரிவிகித உணவு

BARIATICS - பெருவுடல் மருத்துவம்

BILLARY CANAL - பித்தப்பாதை

BILLIRUBIN - குருதிப்பித்தம், இரத்தப்பித்தம்

BIOPSY - துணித்தாய்வு

BLOOD CORPUSCLES - இரத்த அணுக்கள்

BLOOD VESSEL - குருதி நாடி, ரத்தக் குழாய்

BRONCHUS - மூச்சுக்கிளைக் குழல்

BOWEL - குடல்

BUCCAL CAVITY - வாய்க்குழி

 

C - வரிசை

CALCANIUM - குதிகால் எலும்பு

CALCEMIA - சுண்ண மிகைப்பு

CALCUM - பெருங்குடல் வாய்

CALLOSITY - தோள் தடிப்பு

CALLUS - தோல் தடிப்பு

CANCER - புற்றுநோய்

CANCRUM - வாய்ப்புண்

CAPILLARY - தந்துகி, மயிர் குழல்

CAPITULUM - எலும்பு மூட்டுக் குமிழி

CARDIAC MUSCLE - இதயத் தசை

CARPUS - மணிக்கட்டு

CARTILEGE - குருத்தெலும்பு

CATARACT - கண்புரை

CATARRH - மூக்கழற்சி

CENTRAL NERVOUS SYSTEM - மைய நரம்பு மண்டலம்

CEREBELLUM - சிறு மூளை

CERVIX - கர்ப்பவாய்

CHOROID - நாட்பட்ட

CHYLE - குடற்பால்

CHYME - இரைப்பைப் பாகு

CIRCULATION - சுற்றோட்டம்

CLAVICLE - காறை எலும்பு

CLITORIS - உணர்ச்சிப்பீடம்

COELOME - உடற் குழி

COLITIS - பெருங்குடல் அழற்சி

COLON - பெருங்குடல்

COMEDONE - கரியமுகடு

CONTRAST DYE - உறழ்ச்சாயம்

CORNEA - விழி வெண்படலம்

CRANIUM - மண்டை ஓடு

CROWN OF TOOTH - பற்சிகரம்

CRYSTALLINE LENS - விழி வில்லை

CT SCAN - குறுக்குவெட்டு வரைவி

CUTICLE - மேல் தோல், புறந்தோல்

 

D - வரிசை

DEFORMITY - உறுப்புக் கேடு

DEHYDRATION - நீரகற்றம்

DEODORANT - நாற்றநீக்கி

DIAGNOSIS - அறுதியீடு

DIAPHRAGM - இடைத்திரை

DIAPHRAGM (CONTRACEPTIVE) - மென்சவ்வுறை

DIASTOL - இதய விரிவு

DIGESTION - செரிமானம்

DISINFECTANT - தொற்றுநீக்கி

DUCT - நாளம்

DUODENUM - நாளம்

DYSENTARY - சீதபேதி

 

E - வரிசை

EFFERENT - வெளிச்செல் நரம்பு

ELBOW - முழங்கை

ELEPHANTIASIS - யானைக்கால் நோய்

EMULSION - பால்மம்

ENDOMETRIUM - உட்பாளம்

ENTEMIC FEVER - குடல்சுரம்

EPIGLOTTIS - குரல்வளை மூடி

EPILEPSY - காக்கை வலிப்பு

ESTROGEN - பெண்மையியக்குநீர்

ETHMOID - சல்லடை எலும்பு - மூக்கெலும்பு

 

F - வரிசை

FAECES - மலம்

FELLOPANE TUBE - கருக்குழாய்

FEMUR - தொடை எலும்பு

FERMENTATION - நொதித்தல்

FIBRE NERVE - நரம்பிழை

FISSURE - பிளவு

FOAM (CONTRACEPTIVE) - கருத்தடை நுரை

FONTANELLE - உச்சிக்குழி

FOOD CONSTITUENTS - உணவுக் கூறுகள்

FOREARM - முன்கை

 

G - வரிசை

GALL BLADDER - பித்தப் பை

GASTRIC GLAND - இரைப்பைச் சுரப்பி

GASTRIC JUICE - இரைப்பை நீர்

GERM - கிருமி

GLOTTIS - குரல்வளை வாய்

GULLET - உணவுக் குழல்

GUM - ஈறு

 

H - வரிசை

HAEMORRHAGE - இரத்தப் போக்கு

HARMONE - இயக்குநீர்

HEART-BEAT - இதயத் துடிப்பு

HEREDITY - பரம்பரைப் பண்பு

HIGH DENSITY LIPOPROTEIN (HDL) - அடர் கொழுப்புப்புரதம்

HINGLE JOINT - கீல் மூட்டு

HUMEROUS - மேற்கை எலும்பு

HYGENE - சுகாதாரம்

 

I - வரிசை

ILEUM - சுருங்குடல்

INCISOR - வெட்டுப் பல்

INFECTION - தொற்று, அழற்சி

INFLAMMATION - தாபிதம்

INFERIOR VENACAVA - கீழ்க்குழி நாளம்

INVOLUNTARY MUSCLE - அனிச்சைத் தசை

IRIS - கருவிழி

IRRITATION - உறுத்தல்

 

J - வரிசை

JAUNDICE - மஞ்சள் காமாலை

JOINT - மூட்டு

 

K - வரிசை

KIDNEY - சிறுநீரகம்

KNEE-CAP - முழங்கால் சில்லு

KNUCKLE JOINT - கணு மூட்டு

 

L - வரிசை

LACTEAL - குடற்பால் குழல்

LANTANA CAMARA - உன்னிச்செடி

LARGE INTESTINE - பெருங்குடல்

LARYNGITIS - குரல்வளை அழற்சி

LARYNX - குரல்வளை

LEUCOCYTES - வெள்ளை அணுக்கள்

LEUCORRHEA - வெள்ளைப்படுதல், வெள்ளைப் போக்கு

LIMB - அங்கம், அவயவம்

LIPID PROFILE TEST - கொழுப்புப்பொருளிலக்கணச் சோதனை

LIPOPROTEIN - கொழுப்புப்புரதம்

LIVER - கல்லீரல்

LOW DENSITY LIPOPROTEIN (LDL) - ஐது கொழுப்புப்புரதம்

LYMPH - நிணநீர்

 

M - வரிசை

MANDIBLE - கீழ்த்தாடை

MANDIBLE BONE - கீழ்த்தாடை எலும்பு

MAXILLA - மேல்த்தாடை எலும்பு

MEMBRANE - சவ்வு

MENORRHAGIA - பெரும்பாடு

MENSTRUAL CYCLE - மாதவிலக்கு காலம்

MENSTRUATION - மாதவிலக்கு

MESENTARY - நடுமடிப்பு

MICROBE - நுண்ணுயிரி

MOLAR TEETH - கடைவாய்ப் பல்

MONO UNSATURATED FAT - ஒற்றை அபூரிதக் கொழுப்பு

MOTOR NEVER - இயக்க நரம்பு

MOVABLE JOINT - அசைவு மூட்டு

MUCOUS GLAND - சீதச் சுரப்பி

MUCOUS MEMBRANE - சளிச்சவ்வு

MUCUS - சீதம், சளி

MUSCLE - தசை

MUSCULAR FATIGUE - தசைச் சோர்வு

MYOMERE - தசை வட்டு

MYONEME - தசைச் சுருங்கிழை

MYOPIA - கிட்டப் பார்வை

MYOSIN - தசையன் - தசையின் கோள் வடிவப் பொருள்

MYXODEMA - சளியழற்சி

 

N - வரிசை

NACREOLEPSY - பகல் துயில் நோய்

NARIS - மூக்குத்துளை

NEUROFIBROMA - நரம்புச் சிறுகட்டி

NEUROHUMOUR - நரம்புநீர்

NERVOUS COEL - நரம்புக் குழி

NERVOUS FATIGUE - நரம்புச் சோர்வு

NERVOUS SYSTEM - நரம்பு மண்டலம்

NUCLEUS - உட்கரு

NUTRITION - ஊட்டம்

 

 

O - வரிசை

OESOPHAGUS - உணவுக் குழாய்

OPTHALMOSCOPE - உள்விழிகாட்டி

OPTIC NERVE - பார்வை நரம்பு

ORGAN - உறுப்பு

ORGANISM - உயிரி

ORIFICE - துளை

OSSIFICATION - எலும்பாக்கம்

OTIC CAPSULE - செவியுறை

OTITIS - செவியழற்சி

OTORRHOEA - செவியொழுக்கம்

OTOSCOPE - செவிநோக்கி

OVARY - கருவகம், சினைப்பை

OVER-THE-COUNTER MEDICATION - எழுதிக்கொடா மருந்து

OVUM - கருமுட்டை

 

P - வரிசை

PALATE - அண்ணம்

PANCREAS - கணையம்

PAPILLARY MUSCLE - அரும்புத் தசை

PARONYCHIA - நகச்சுற்று

PATELLA - முழுங்கால் சிப்பி

PATHOLOGY - நோய்க்கூற்றியல்

PELVIS - இடுப்புக்கட்டு

PEPTIC ULCER - குடற்புண்

PERICARDIUM - இதய உறை

PERISTALSIS - குடல்தசை இயக்கம்

PERIFONEUM - உதரப்பையுறை

PHARYNX - முன் தொண்டை

PHLEGM - கோழை, கபம்

PITUITARY GLAND - கபச் சுரப்பி

PIVOT JOINT - முளை மூட்டு

PLACENTA - பனிக்குடம்

PLATELET(S) - இரத்தத் தட்டு(கள்), இரத்த வட்டு(கள்)

PNEUMONIA - நுரையீரல் அழற்சி

PUBERTAS PRAECOX - முன்பூப்படைவு

PRECOCIOUS PUBERTY - இயல்பூப்படைவு

PRESBYOPIA - வெள்ளெழுத்து

PRESCRIPTION DRUG - எழுதிக்கொடு மருந்து

PROGESTERONE - சினையியக்குநீர்

PROTEIN - புரதம்

PSEUDOCYESIS - கர்ப்பமாயை

PTOMAINE - அழிதசை நச்சு

PULSE - நாடி

PUPIL - கண்மணி

PUS - சீழ்

PYLORUS - குடல்வாய்

PYORRHEA - பற்சீழ்படிவு

 

Q - வரிசை

 

R - வரிசை

RADIUS - ஆர எலும்பு

RASH - சினைப்பு, சினப்பு

RECTUM - மலக்குடல்

REFERRAL - பரிந்துரைத்தல்

REFLEX ACTION - அனிச்சைச் செயல்

RESPIRATION - உயிர்த்தல்

RETINA - விழித்திரை

RIB - விலா எலும்பு

RICKETS - கணை நோய்

RIGOR MORTIS - மரண விறைப்பு

 

S - வரிசை

SACCUKUS - செவிப்பை

SACRUM - திரிகம்

SALIVA - உமிழ்நீர்

SATURATED FAT - பூரிதக் கொழுப்பு

SCAR - தழும்பு

SCROTUM - விதைப்பை

SCURVY - கேவிநோய்

SCLEROTIC - விழி வெளிபடலம்

SECRETION - சுரப்பு நீர்

SENSE - புலன்

SEPTUM - இடைச்சுவர்

SENEWS - தசை நார்

SINUSITIS - பீனிசம்

SKELETON - எலும்புக் கூடு

SMALL INTESTINE - சிறு குடல்

SOCKET JOINT - கிண்ண மூட்டு

SPERM - விந்து

SPHINCTER MUSCLE - இறுக்குத் தசை

SPINAL COLUMN - முதுகுத் தண்டு

SPINAL CORD - தண்டு வடம்

SPLEEN - மண்ணீரல்

STERLIZATION (BIRTH CONTROL) - மலடாக்கம்

STERLIZATION (GERM REMOVAL) - கிருமி நீக்கம்

STIMULANT - ஊக்கி

STOMACH - இரைப்பை

STRIPED MUSCLE - வரித்தசை

SWEAT - வேர்வை

SYNOVIAL MEMBRANE - மூட்டுப்பை சவ்வு

SYSTEM - மண்டலம்

SYSTOLE - இதயச் சுருக்கம்

 

T - வரிசை

TASTE BUDS - சுவை அரும்புகள்

TEAR - கண்ணீர்

TEMPORAL BONE - கன்ன எலும்பு

TENDON - தசை நாண்

TESTIS - விதைப் பை

TESTOSTERONE - ஆண்மையியக்குநீர்

THORAX - மார்பறை

THYROID GLAND - கேடையச் சுரப்பி

TISSUE - இழையம்

TOOTH PULP - பற்கூழ்

TOXIN - நச்சு

TRACHEA - மூச்சுக் குழல்

TRUNK - முண்டம்

TYMPANUM - செவிப்பறை

 

U - வரிசை

ULCER - புண்

ULNA - முழங்கை எலும்பு

UNSATURATED FAT - அபூரிதக் கொழுப்பு

UREA - சிறுநீர் உப்பு, அமுரி உப்பு, அமுரியம்

URIC ACID - சிறுநீர் அமிலம், அமுரி அமிலம்

URINARY BLADDER - சிறுநீர்ப்பை

URTICARIA - காணாங்கடி

UTERUS - கருப்பை, கர்ப்பப்பை

 

V - வரிசை

VACCINATION - தடுப்பூசி (INJECTION), தடுப்பு மருந்து (ORAL)

VEIN - சிரை

VENTRICLE - இதய அறை

VILLUS - குடல் உறிஞ்சி

VISCERA - உள்ளுறுப்பு

VISCERAL EXAM - உள்ளுறுப்புச் சோதனை

VITAMIN - உயிர்ச்சத்து

VOCAL CHORD - குரல் நாண்

VOMER BONE - கலப்பை எலும்பு

 

W - வரிசை

 

X - வரிசை

 

Y - வரிசை

YOLK - மஞ்சள் கரு

 

Z - வரிசை

ZONE - மண்டலம்

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

பிற இணைப்புகள்

சாங்கி பொது மருத்துவமனை - உடல்நலத் தகவல்


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு செவ்வாய்க்கிழமை, 26 சிலை-சுறவம், 2010 Free Web Counter