தமிழ் உளவியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL PSYCHOLOGY GLOSSARY

 

A - வரிசை

ABERRANT BEHAVIOUR - கோளாறான நடத்தை

ABERRATION - மனக்கோளாறு

ABILITY - திறமை

ABKLINGEN - குர்ல் மங்கல்

ABSTRACT INTELLIGENCE - கருத்துநிலை நுண்ணறிவு

AGORAPHOBIA - திடல் மருட்சி - பொது இடங்களுக்கு, மக்கள் இடையே போதலில் அச்சம்

ALGONAGNIA - வலிநுகர்மகிழ்வு - வலித்தூண்டி அல்லது வலித்தாங்கி பாலுணர்வு மகிழ்ச்சியடையும் பண்பு

AIMING TEST - இயைபுச் சோதனை - கண்-கை இயைபை சரிபார்க்கும் சோதனை

ALALIA - ஊமைத்தன்மை - பிறவியிலேயோ அல்லது ஏதேனும் விபத்திலேயோ குரல்வளைத் தசைகள் அதிர்வடையாத நிலைக்கு போய் ஏற்படும் பேச்சு இயலாமை நிலை

ALEXIA - சொற்குருடு - மூளை பாதிப்பால் சொற்களை படிக்க இயலாமை நிலை

ALOGIA - பேச்சு வறுமை - மனக்குழப்பம், மனக்கோளாறு ஆகியவற்றால் முழுத் தகவலுடன் பேச்சு இயலாமை நிலை

AMNESIA - மறதிநோய்

ANOMIA - பெயர் மூங்கையம் - மூளை பாதிப்பால் பெயர்கள், இடங்கள் ஆகியவற்றின் நினைவாற்றல் இயலாமை நிலை; வேற்று ஆங்கிலச் சொற்கள் anomic aphasia, amnesic/amnestic aphasia

ANOMIC APHASIA - பெயர் மூங்கையம் - மூளை பாதிப்பால் பெயர்கள், இடங்கள் ஆகியவற்றின் நினைவாற்றல் இயலாமை நிலை; வேற்று ஆங்கிலச் சொற்கள் anomia, amnesic/amnestic aphasia

APHASIA - மூங்கையம் - மூளை பாதிப்பால் சொற்களை படிக்க இயலாமை நிலை; வேற்று ஆங்கிலச் சொல் aphemia

APHEMIA - மூங்கையம் - மூளை பாதிப்பால் சொற்களை படிக்க இயலாமை நிலை; வேற்று ஆங்கிலச் சொல் aphasia

ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) - கவனக்குறை மிகைச்சுறுதி

ATTENTION FIELD - கவனக்களம்

AUTISM - மதியிறுக்கம்

 

B - வரிசை

BABY-HOOD - குழவிப்பருவம்

BEHAVIOUR - நடத்தை

BIPOLAR MOOD DISORDER - இருமுனைக்கோடி

 

C - வரிசை

CIRCUMLOCUTION - சுற்றி வளைத்துப் பேசுதல்

CLAIRVAUDIENCE - தெளிவுப்கேட்பு

CLAIRVOYANCE - தெளிவுக்காட்சி

CLAUSTROPHOBIA - மூட்டமருட்சி

CHEMOTAXIS - வேதித்தூண்டலியக்கம்

CHESS-BOARD ILLUSION - சதுரங்கத் திரிபுக்காட்சி

CLASSICAL CONDITIONING - பாரம்பரை நிலைப்படுத்தல் - ஒரு நபர் அல்லது உயிரினம் குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளுடன் இயைபு ஏற்படுத்தி அவையுடன் பங்கேற்பதற்கு தூண்டும் சூழல்; எடுத்தக்காட்டாக ஒரு நாய் உணவைக்கண்டு அதைப் பெறாமல் இருக்கும்போது அதன் நாவு ஊறும்

CRIE DU CHAT - பூனைக்கத்து இணைப்போக்கு

 

D - வரிசை

DECENCY - தகைமை

DELIRIUM - பித்து நிலை

DEPRESSION - மனச்சோர்வு

DISORIENTATION - தன்னிலையிழத்தல், தன்னிலையிழப்பு

DOGMA - கோட்பாடு

DYSLEXIA - எழுத்துக்கோர்வை மறதி

 

E - வரிசை

EGO - ஆணவம்

ELECTRIC SHOCK THERAPY - மின்னதிர்ச்சி மருத்துவம்

 

F - வரிசை

 

G - வரிசை

GENIUS - மேதை

GROUP BEHAVIOUR - குழு நடத்தை

GROUP SPIRIT - குழுவுணர்ச்சி

GROUP THERAPY - குழு மருத்துவம்

GROUPISTIC THINKING - குழுவழிச் சிந்தனை

 

H - வரிசை

HA(E)MOTOPHOBIA - குருதியச்சம்

HYPERACTIVITY - மிகைச்சுறுதி

HYPOMANIA - மாற்றுநிலை பித்தம்

HYSTERIA - மனயிசிவு

 

I - வரிசை

ICONOLATORY - உருவவழிபாடு

IMAGO - கனவுரு - விரும்பிய பொருள் அல்லது நபரின் கற்பனைத் தோற்றம

IMBECILE - நனிபேதை

 

J - வரிசை

 

K - வரிசை

 

L - வரிசை

 

M - வரிசை

MANIA - பித்த வெறி

MANIC DEPRESSIVE PSYCHOSIS - பித்தச் சோர்வுப் பைத்தியநிலை

MASOCHISM - வலியேற்பு வெறி

MATERNAL INSTINCT - தாய்மையூக்கம்

MEDIUM (SPIRITUAL) - ஊடகர்

MEMORY (POWER) - நினைவாற்றல்

MEMORY LEVEL - நினைவுத் தரம்

MEMORY SPAN - நினைவு நெடுக்கம்

MENTAL AGE - மனவயது

MENTAL GROWTH - மனவளர்ச்சி

MENTAL HEALTH - மனநலம்

MIND PERCEPTION - மனக்காட்சி

 

N - வரிசை

NUMERICAL ABILITY - எண் திறமை

 

O - வரிசை

ONANISM - நிறைவுறாச் சேர்க்கை

OPERANT CONDITIONING - இயக்கர் நிலைப்படுத்தல் - ஒரு குறிப்பிட்ட சூழுலின் காரணத்தால் ஒரு நபர் அல்லது உயிரினம் காட்டும் நடத்தை அல்லது கற்றல் முறை, எ.டு. உணவு, அணைப்பு, அன்பு கிடைக்கப்பெறுதலுக்கு மறுமொழியாக

ORTHODOX - ஆச்சாரமான

OUIJA BOARD - ஊடகி

 

P - வரிசை

PARAGRAPHIA - சொல்மறதி

PARALOGIA - பொய்யேரணம்

PARALOGISM - பொறுந்தாவாதம்

PARAMNESIA - பொய்நினைவு

PSYCHOGERIATIC - முதியோர் உளவியர்

PURPOSIVISM - நோக்கமுடைமை

PUZZLE BOX - புதிர்ப்பெட்டி - பல நெம்புகளுடைய பெட்டி, இவைகள் அனைத்தையும் விடுவிக்கப்பட்டு தான் திறக்கக்கூடியது

 

Q - வரிசை

 

R - வரிசை

 

S - வரிசை

STRESS - மன இறுக்கம்

 

T - வரிசை

 

U - வரிசை

 

V - வரிசை

 

W - வரிசை

 

X - வரிசை

 

Y - வரிசை

 

Z - வரிசை

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

 

பிற இணைப்புகள்

சாங்கி பொது மருத்துவமனை - மனநலத் தகவல்

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை, 30 கும்பம்-மீனம், 2010 Free Web Counter