தமிழ் கப்பலியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL SHIPPING GLOSSARY

 

A - வரிசை

 

B - வரிசை

 

C - வரிசை

CONTAINER - சரக்குப் பெட்டகம்

CARGO - சரக்கு

CARGO SHIP - சரக்குக் கப்பல்

CHECK-IN - பயண ஆயத்தம்

CUSTOMS - சுங்கம், ஆயம்

 

D - வரிசை

DOCK - கப்பல் கூடம்

DRY DOCK - உலர்துறை

 

E - வரிசை

EMERGENCY POSITION INDICATING RADIO BEACON (EPIRB) - அவசர(க்) (கடல்) இடங்காட்டொளி

 

F - வரிசை

 

G - வரிசை

GLOBAL MARINE DISTRESS SAFETY SYSTEM (G.M.D.S.S.) - (உலகக்) கடலின்னல் காப்பமைப்பு - இந்த பன்னாட்டு முறைமையின் உறுப்புகள் அவசர இடங்காட்டொளி (EPIRB), கடற்தந்தி (NAVTEX), கடற்சாரச் செயற்கைக்கோள் (INMARSAT), வானொலிப்பேசி தொலைத்தொடபுப் பிணையம் (radiotelephone telecommunication network) ஆகும்

GLOBAL ORBITTING NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (G.L.O.N.A.S.S) - கடலோடல் செயற்கைக்கோள் அமைப்பு

 

H - வரிசை

HARBOUR - துறை

HULL - கடலுடல்

 

I - வரிசை

 

J - வரிசை

JETTY - இறங்குதுறை

 

K - வரிசை

 

L - வரிசை

M - வரிசை

 

N - வரிசை

NAUTICAL CHART - வழிகாணல் வரைப்படம்

NAUTICAL MILE - கடல்மைல்

NAVIGATION - கடலோடல்

NAVIGATION SYSTEM - கடலோடமைப்பு

NAVIGATIONAL AID (NAV-AID) - கடலோடல் கருவி

NAVIGATIONAL CHART - கடலோடல் வரைப்படம்

NAVTEX - கடற்தந்தி - பன்னாட்டு கடற்சார (marine), கடலோடல் (navigation), வானிலையியல் (meteriological) தகவல்கள், எச்சரிக்கைகள் ஆகியவைகளைச் செலுத்தும் நடுவலைச் (Medium Wave) சேவை; அதன் பெறுவி

 

O - வரிசை

 

P - வரிசை

PIER - பாந்து

PORT - துறைமுகம்

 

Q - வரிசை

QUAY - தொற்றொதுக்கம்

 

R - வரிசை

RADAR - கதிரலைக் கும்பா

RADIO-BEACON - சுழலலை

RADIOTELEPHONE - வானொலிப்பேசி

 

S - வரிசை

SEA-TERRAIN - கடற்கூறு

SHIP - கப்பல்

SYNTHETIC APERTURE RADAR (S.A.R.) - தொகுத்திறப்புக் கும்பா - துடிப்புகளை இயக்கநிலையில் தொடர்ந்து செலுத்தும் கதிரலைக்கும்பா; பெறப்படும் எதிரொளிகள் ஒன்றுகூட்டப்படுகின்றன; இதனால் கதிரலைக்கும்பாவின் செயல்திறப்பு (effective aperture) பெரிதாகி அதிக பரப்புக்கூற்றைக் (terrain) காண இயலும்

 

T - வரிசை

 

U - வரிசை

ULTRASOUND - ஊடொலி

 

V - வரிசை

 

W - வரிசை

WHARF - உமம்

 

X - வரிசை

X-RAY - ஊடுக்கதிர்

 

Y - வரிசை

 

Z - வரிசை

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

ENGLISH-TAMIL COMMON DICTIONARY

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு காரிக்கிழமை, 26 மீனம்-மேழம், 2008 Free Web Counter