தமிழ் காய்கறி அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL VEGETABLES GLOSSARY

 

A - வரிசை

AMARANTH - முளைக்கீரை

ARTICHOKE - கூனைப்பூ

ASPARAGUS - தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு

 

B - வரிசை

BEANS - விதையவரை

BEET ROOT - செங்கிழங்கு, அக்காரக்கிழங்கு

BITTER GOURD - பாகல், பாகற்காய்

BLACK-EYED PEAS - தட்டைப்பயறு

BOTTLE GOURD - சுரைக்காய்

BROCCOLI - பச்சைப் பூக்கோசு

BRUSSELS SPROUTS - களைக்கோசு

 

C - வரிசை

CABBAGE - முட்டைக்கோசு, முட்டைக்கோவா

CARROT - மஞ்சள் முள்ளங்கி, குருக்கிழங்கு

CAULIFLOWER - பூக்கோசு, பூங்கோசு, பூக்கோவா

CELERY - சிவரிக்கீரை

CILANTRO - கொத்தமல்லி

CLUSTER BEANS - கொத்தவரை

COLLARD GREENS - சீமை பரட்டைக்கீரை

COLOCASIA - சேப்பங்கிழங்கு

CORIANDER - கொத்தமல்லி

 

D - வரிசை

DRUM STICK - முருங்கைக்காய்

 

E - வரிசை

ELEPHANT YAM - கருணைக்கிழங்கு

 

F - வரிசை

FRENCH BEANS - நாரில்லா விதையவரை

 

G - வரிசை

GOOSEBERRY - நெல்லிக்காய்

GREEN BEANS - பச்சை அவரை

 

H - வரிசை

 

I - வரிசை

 

J - வரிசை

 

K - வரிசை

KALE - பரட்டைக்கீரை

KOHL RABI - நூல்கோல்

KING YAM - ராசவள்ளிக்கிழங்கு

 

L - வரிசை

LADY'S FINGER - வெண்டைக்காய்

LEAFY ONION - வெங்காயக் கீரை

LEEK - இராகூச்சிட்டம்

LETTUCE - இலைக்கோசு

LOTUS ROOT - தாமரைக்கிழங்கு

 

M - வரிசை

 

N - வரிசை

 

O - வரிசை

OLIVE - இடலை

 

P - வரிசை

PARSLEY - வேர்க்கோசு

PLANTAIN - வாழைக்காய்

POTATO - உருளைக்கிழங்கு

 

Q - வரிசை

 

R - வரிசை

RED CARROT - செம்மஞ்சள் முள்ளங்கி

RIDGE GOURD - பீர்க்கங்காய்

 

S - வரிசை

SNAKE GOURD - புடல், புடலங்காய்

SPRING ONION - வெங்காயத்தடல்

SQUASH GOURD - சீமைப்பூசனி(க்காய்)

SWEET POTATO - வத்தாளக் கிழங்கு, சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு

 

T - வரிசை

TAPIOCA - மரவள்ளி(க்கிழங்கு)

TURNIP - கோசுக்கிழ‌ங்கு

 

U - வரிசை

 

V - வரிசை

 

W - வரிசை

 

X - வரிசை

 

Y - வரிசை

YAM - சேனைக்கிழங்கு

 

Z - வரிசை

ZUCCHINI - சீமைச் சுரைக்காய்

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

ENGLISH-TAMIL COMMON DICTIONARY

TAMIL ARIVU KALAM VEGETABLES GLOSSARY

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு வெள்ளிக்கிழ‌மை, 1 சிலை-சுற்வம், 2016 Free Web Counter