தமிழ் விலங்கியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL ZOOLOGY GLOSSARY

 

A - வரிசை

ADULT - முதிர்ந்த

ALBINISM - நிறப்பசைக்கேடு

ANIMALCULE - சிறுவிலங்கு

ANIMATE - உயிருள்ள

ANTENNA - உணர்கொம்பு

ANTI-BRACHIUMA - வேற்கை

ANTHROPODA - கணுக்காலி

AUTOGAMY - தற்கருவுறுதல்

AUTOLYSIS - தற்சிதைவு

AWN - தூரிகை முடி

AXON - நரம்பிழைத் தண்டு

 

B - வரிசை

BARB - இறகிழை

BARBULE - இறகுச் சிற்றிழை

BEAK - அலகு

BIOGENESIS - உயிர்வழிப்பிறப்பு

BRACHIUM - முன்கை

 

C - வரிசை

CAECUM - குடற்பை

CANINE TEETH - கோரைப்பல்

CARNIVOROUS - புலால் உண்ணுகிற

CELL - உயிரணு

CELL SAP - உயிரணு நீர்

CELL WALL - உயிரணுச் சுவர்

CITELLUM - சுரப்பி வளையம்

CHROMOMERE - நிறப்படி - நிறப்புரியின் ஒரு பகுதி

CHROMOSOME - நிறப்புரி

COELOM - உடற்குழி

CONTOUR FEATHER - உடல் இறகு

CROP - வெட்டும்பை

CYTOPLASM - உட்கருக்காரை

 

D - வரிசை

 

E - வரிசை

ECHINODERMATA - முள்தோலி

ECOLOGY - சூழலியல், சூழ்நிலையியல்

ENDOMOLOGY - பூச்சியியல்

EPIZOIC - விலங்குமேல்வாழ்

EPIZOOTIC - விலங்குப்பேரழிவு நோய்

 

F - வரிசை

FIN - மீன் இறகு

 

G - வரிசை

GENE - மரபியம், மரபணு

GENETICS - மரபியல்

GENUS - பிரிவு

 

H - வரிசை

HELMINTHOLOGY - புழுயியல்

HERBIVOROUS - தாவரம் உண்ணுகிற

HEREDITY - பரம்பரையான

HERMOPHRODITE - இருபாலி

HISTOLOGY - திசு அமைப்பியல்

HOOK - கொக்கி

HOOF - குளம்பு

HYBRID - கலப்புயிரி

HYPHOPHARYNX - கீழ்த்தொண்டை

 

I - வரிசை

INCISOR - வெட்டுப்பல்

INCUBATION - அடைக்காத்தல்

INSTINCT - உள்ளுணர்வு

 

J - வரிசை

 

K - வரிசை

 

L - வரிசை

LARVA - வளர்புழு

LARYNX - குரல்வளை

LIVER - ஈரல்

 

M - வரிசை

MAMMAL - பாலூட்டி

MANDIBLE - கீழ்த்தாடை

MANTLE - தோல் மடிப்பு

MAXILLA - மேல் தாடை

MEDULLA - மஜ்ஜை

MEMBRANE - சவ்வு

MERISTEM - ஆக்குத் திசு

METABOLISM - வளர்சிதைமாற்றம்

META CARPUS - உள்ளங்கை

METAMORPHOSIS - முழு உழுமாற்றம்

METATARSUS - உள்ளங்கால்

MICROSOME - நுண்புரிகள்

MICROSPORE - நுண்சிதல்

MICROVILLI - நுண்விரலி

MITOCHONDRIA - இழைத்தணுக்கு

MOLLUSCES - மெல்லுடலி

MOTH - அந்துப் பூச்சி

 

N - வரிசை

 

O - வரிசை

OCTOPUS - எண்கை உயிரி

OMNIVOURUS - புலால் தாவரம் உண்ணுகிற

ORAL SUCKER - வாயுறிஞ்சி

ORGANIC EVOLUTION - உயிரிப் பரிணாமம்

ORGANISM - உயிரி

OVIPAROUS - முட்டையிடுகிற

OVUM - முட்டை

 

P - வரிசை

PANGOLINE - எறும்புதிண்ணி

PALAESTOLOGY - தொல்லுயிரியல்

POLYSOMIC - பன்ம நிறப்புரி

PALYSPERMY - பல விந்து செல்லல்

POPULAR ERUPTION - முள்ளைக் கொப்புளம்

PARABIOSIS - பக்கப்புணர்ச்சி

PARAPODIUM - பக்கக்கால்

PARASITE - ஒட்டுண்ணி

PARASITISM - ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை

PARASITOLOGY - ஒட்டுண்ணியியல்

PARAZOA - துணைத்தோன்றிகள்

PEDIPALP - பேரிடுக்கி

PENTADACTYLE LIMB - ஐவிரல் உறுப்பு

PORIFERA - துறையுடலிகள்

PROBOSCIS - தும்பிக்கை, உறிஞ்சி

PROTOTHERIA - முட்டையிடு பாலூட்டிகள்

PROTOZOA - முதற்தோன்றி, முதலுயிரி

PSEUDOPODIA - பொய்க்காலி

PSEUDOPUPA - போலிக் கூட்டுப்புழு

PUPA - கூட்டுப்புழு

PYGOSTYLE - வாலெலும்பு

 

Q - வரிசை

 

R - வரிசை

RAPTORIAL - இரைநாடி

REPTILES - ஊர்வன

 

S - வரிசை

SHELL GLAND - ஓட்டுச்சுரப்பி

SPECIES - இனம்

SPINE - முள்ளெலும்பு

STIGMATA - மூச்சுத்துளை

SUCKER - உறிஞ்சி

 

T - வரிசை

TADPOLE - தலைப்பிரட்டை

TARSUS - கணுக்கால்

THREAD WORM - இழைப்புழு

TRENATODA - தட்டைப்புழு இனம்

TRIPLOBLAST - மூவடுக்குயிரி

TRIPLOID - மும்மடங்குயிரி

 

U - வரிசை

UNICELLULAR - ஓரணு உயிரி

 

V - வரிசை

VANE - இறகுப் பறப்பு

VERTIBRATA - முதுகெலும்புடையன

VIVIPAROUS - குட்டி ஈனுகிற

VOMER BONE - கலப்பை எலும்பு

 

W - வரிசை

 

X - வரிசை

 

Y - வரிசை

YOLK - மஞ்சள் கரு

 

Z - வரிசை

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

ENGLISH-TAMIL COMMON DICTIONARY

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு செவ்வாய்க்கிழமை, 26 சிலை-சுறவம், 2010 Free Web Counter